ALAPÍTÓ OKIRAT
Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda ( Kindergarten Märchental Weindorf)
egységes szerkezetben
 
Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1903. október 19. napján (1958. 12. 12. törzslapon nyilvántartásba vett) Pilisborosjenő Önkormányzat. által létesített (alapított) Német Nemzetiségi Kétnyelvű Óvoda (alapításkori név), intézmény számára a 142/ 2009. (XII. 17). számú határozatával kiadott alapító okiratát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban köznevelési törvény) értelmében felülvizsgálta, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a Kormányzati funkciók és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013 (XII.29.) NGM rendelet és a köznevelési törvény 21. § (3) bekezdésének megfelelően az alábbi, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát adja ki.

1.)        Költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye

Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda (Kindergarten Märchental Weindorf)
Feladatellátási helyei:
Székhely: 2097 Pilisborosjenő, Fő út 41.
Telephely: 2097 Pilisborosjenő, Mindszenti József u 1-3.
    OM azonosítója: 032942

2.)        Költségvetési szerv alapítója, alapítás éve

Pilisborosjenő Önkormányzat…….

3.)        Költségvetési szerv fenntartója

Pilisborosjenő Önkormányzat
2097. Pilisborosjenő Fő út 16.

4.)        Költségvetési szerv irányító szerv neve és székhelye

Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testülete
2097. Pilisborosjenő Fő út 16.

5.)        Költségvetési szerv típusa az 1993. évi LXXIX. törvény alapján

Köznevelési intézmény: óvoda
4 csoportszoba helyezkedik el a Fő út 41. szám alatti székhelyen,
3 csoportszoba helyezkedik el a Mindszenti József u. 1-3. szám alatti telephelyen.
A két épületben összesen felvehető maximális gyermeklétszám: 175, csoportonként 25 gyermek, mely a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§ (7) bekezdése szerint a nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető az egyéb jogszabályi előírások betartása mellett.
A 7 csoportszobában indítható tényleges csoportszámról a képviselő-testület minden nevelési év kezdetén határoz a beiratkozások ismeretében.
A 7 csoportszobából egyet, a kiszolgáló helyiségekkel együtt az Önkormányzat nem önkormányzati fenntartású köznevelési feladatellátásra adhat át.

6.)        Költségvetési szerv működési köre

Körzete: Pilisborosjenő község területe.

 

7.)        Jogszabályban meghatározott közfeladata

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján közfeladata a köznevelés, mely magában foglalja az óvodai nevelést, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a 3 éven felüli gyermekek napközbeni ellátását.

8.)        Alaptevékenysége

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (1) bekezdése alapján az óvoda 3 éves kortól a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Az óvodai nevelés keretében végzik a német nemzetiségi és magyar nyelven történő nevelést, valamint a különleges bánásmódot igénylő ép intellektusú gyermekek nevelését, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek, amennyiben a diagnózisban az illetékes szakértői véleményben a gyermek integrált nevelésére tesz javaslatot.
 
Kiegészítő tevékenység: a szabad kapacitás terhére az óvoda helységeinek bérbeadása

 
            Fő tevékenység:
 
0911    Óvodai nevelés
  1. Kormányzati funkciószám és megnevezés:
 
091110 Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladati
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetésének feladatai
0960 Oktatást kiegészítő szolgáltatások
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
 
682002            Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
  1.  Vállalkozói tevékenységet nem folytathat.
 
  1.  Besorolása gazdálkodási jogkör alapján:
 
Önállóan működő költségvetési szerv
Költségvetése a teljes intézményi működési és beszerzési költségvetési előirányzatot tartalmazza. Az intézmény vezetője a teljes költségvetési előirányzat felett rendelkezik. Az óvoda pénzügyi-gazdasági tevékenységét külön megállapodás alapján Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája (2097. Pilisborosjenő, Fő út 16.) látja el.

9.)        A feladat ellátását szolgáló intézményi vagyon, feletti rendelkezési jog

Pilisborosjenő 400 hrsz. alatt felvett 2182 m2 alapterületű ingatlan, valamint a telephely 2852 hrsz. alatt felvett 3194 m2 területű, Pilisborosjenő Község Önkormányzat tulajdonát képező felépítményes ingatlan használata (a függelékben szereplő helységlista szerint), valamint vagyoni értékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések) használata állóeszköz leltár szerint.
A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő-testület által rendeletekben meghatározott szabályok az irányadók.
A vagyontárgyak használatáért az intézményvezető felelős.
Az Önkormányzati köznevelési feladat ellátáson túl további köznevelési feladat ellátására a Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda (Kindergarten Märchental Weindorf) a Waldorf nevelési rendszerű óvoda használatába adhatja az Önkormányzat tulajdonában lévő és jelen Alapító Okirat 1. pontjában meghatározott ingatlan 1 csoportszobáját, kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket, valamint a hozzá tartozó leltári tárgyi eszközöket.

10.) Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje

A költségvetési szerv vezetőjét Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján keresztül nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény, ennek végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) számú Korm. Rendelet, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. 1992. évi XXII. törvény irányadó.

11.)      Az intézmény képviseletére jogosultak

Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott intézményi dolgozó.
 
Záró rendelkezés
Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testülete     /2015. (VI.25.) Kt. számú határozatával fogadta el, ezzel egyidejűleg a jelen alapító okirat a Képviselő-testület 54/2012. Kt. számú határozatával kiadott alapító okirat helyébe lép. Hatályos 2015. július 1. napjától.
 
 
Pilisborosjenő, 2015. június 25.
 
 
 
 
Küller János                                                 Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
polgármester                                                                        jegyző