Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda
 
 
 
Házirendje
 
 
Intézmény OM azonosító:
 
032942
Intézményvezető
 
aláírás
Legitimációs eljárás
Nevelőtestület nevében:
 
 
 
aláírás
Szülői munkaközösség nevében:
 
 
aláírás
Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében:
 
 
aláírás
A dokumentum jellege: Nyilvános
 
 
 
 
P.h
 
 
 
       
 
 

Tartalom
A házirend célja. 5
A házirend hatálya. 5
Az óvoda törvényben meghatározott feladatai 5
Általános információk: 5
Az intézmény nyitva tartása: 6
A szülők jogai, kötelességei az óvodában. 6
A szülők joga: 6
A szülők kötelessége: 7
Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát?. 7
Az óvodai felvétel és átvétel eljárásrendje. 7
Az óvodai elhelyezés megszűnése. 8
A gyermek egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló óvó-védő előírások. 8
A gyermek kötelessége, hogy. 8
A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok. 9
Az óvodapedagógus kötelessége. 9
Az óvoda dolgozóinak kötelessége. 9
Adatkezelés, ügyintézés, panaszkezelés. 10
A gyermekek jutalmazásának elvei és formái 10
A távolmaradással, mulasztással kapcsolatos szabályok. 10
A gyermekek érkezésének és távozásának rendje. 11
Öltözködéssel kapcsolatos előírások. 11
A gyermekek étkeztetésével kapcsolatos szabályok az óvodában. 12
Az étkezési díjjal kapcsolatos szabályok. 12
Az ebédlemondás rendje. 12
Tájékoztatási formák az óvodában. 13
A gyermekek fejlődésével, fejlettségével kapcsolatos tájékoztatás. 13
A beiskolázás rendje. 13
Az óvoda óvó-védő előírásai 14
Óvodába lépéskor a szülőtől írásbeli nyilatkozatot kérünk arról, hogy: 14
Az óvoda helyiségeinek, udvarának használata. 14
Belépés az épületbe: 15
Egyéb programok: 15
Fakultatív hitoktatás. 15
Dohányzás szabályai: 15
A házirend célja. 5
A házirend hatálya. 5
Az óvoda törvényben meghatározott feladatai 5
Általános információk: 5
Az intézmény nyitva tartása: 6
A szülők jogai, kötelességei az óvodában. 6
A szülők joga: 6
A szülők kötelessége: 7
Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát?. 7
Az óvodai felvétel és átvétel eljárásrendje. 7
Az óvodai elhelyezés megszűnése. 8
A gyermek egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló óvó-védő előírások. 8
A gyermek kötelessége, hogy. 8
A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok. 9
Az óvodapedagógus kötelessége. 9
Az óvoda dolgozóinak kötelessége. 9
Adatkezelés, ügyintézés, panaszkezelés. 10
A gyermekek jutalmazásának elvei és formái 10
A távolmaradással, mulasztással kapcsolatos szabályok. 10
A gyermekek érkezésének és távozásának rendje. 11
Öltözködéssel kapcsolatos előírások. 11
A gyermekek étkeztetésével kapcsolatos szabályok az óvodában. 12
Az étkezési díjjal kapcsolatos szabályok. 12
Az ebédlemondás rendje. 12
Tájékoztatási formák az óvodában. 13
A gyermekek fejlődésével, fejlettségével kapcsolatos tájékoztatás. 13
A beiskolázás rendje. 13
Az óvoda óvó-védő előírásai 14
Óvodába lépéskor a szülőtől írásbeli nyilatkozatot kérünk arról, hogy: 14
Az óvoda helyiségeinek, udvarának használata. 14
Belépés az épületbe: 15
Egyéb programok: 15
Fakultatív hitoktatás. 15
Dohányzás szabályai: 15
 
 

Kedves Szülők!
 
Az óvodaválasztással együtt intézményünk pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát, valamint a házirendet is elfogadják.
Kérjük Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására.
 

A házirend célja

 
A különböző szabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek érvényesülésének helyi gyakorlata, az intézményünk működésének belső szabályzója.
 
 

A házirend hatálya

 
A házirend kiterjed az óvodába járó gyermekre, szüleire, az óvoda dolgozóira, az intézménybe látogató személyekre az intézmény területén, valamint az intézmény által szervezett külső rendezvényekre.
 

Az óvoda törvényben meghatározott feladatai

 
Az óvoda a gyermekek hároméves korától a tankötelezettség eléréséig nevelő intézmény. A gyermekek nevelése a teljes életet magába foglaló foglalkozások keretében folyik.
 
A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje ne haladja meg a 10 órát!
 

Általános információk: 

 
Az óvoda neve: Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda (Märchental Kindergarten Weindorf)
Székhelye: 2097 Pilisborosjenő Fő út 41.
Telefonszáma: 06-26-336- 013 06-30-598-1091
Telephelye: 2097 Pilisborosjenő Mindszenti József u. 1-3
Telefonszáma: 06-60-950-77-78
E-mail: ovoda@pilisborosjeno.hu
Levelező lista: pbjovodalista@googlegroups.com
Az óvoda vezetőjének neve: Metzlerné Kutvölgyi Eszter
 

Az intézmény nyitva tartása:

Nevelési év: szeptember 1-től – augusztus 31-ig
Tanév: szeptember 1-től – május 31-ig
A nyári zárás időpontja:      változó, ideje nyaranta öt hét
Az óvoda nyári zárásáról a szülőket február 15-ig értesíteni kell. Az értesítés a faliújságon és a szülői levelezőlistán történik.
A nevelés nélküli munkanapok száma: a Nemzeti Köznevelési Törvényben előírtak alapján legfeljebb 5 nap.
 
Az ügyeletek megszervezésének rendje:
A nyitva tartás rendje: 600 – 1730 –ig.
Beérkezés az óvodába: 9 óráig
Reggeli ügyelet: 600 – 700 óra között.
Délutáni ügyelet: 1630 -1730 –ig.
 

A szülők jogai, kötelességei az óvodában

A szülők joga:

 • A szabad óvodaválasztás
 • megismerjék az intézmény Pedagógiai Programját, Munkatervet, Szervezeti és Működési Szabályzatát, Házirendjét és tájékoztatást kapjanak az abban foglaltakról.
 • saját gyermekük fejlődéséről, magaviseletéről rendszeres, részletes és érdemi tájékoztatást kapjanak fogadóórákon személyes beszélgetések keretében.
 • gyermekük nevelésében tanácsot, segítséget kapjanak,
 • az óvodapedagógus hozzájárulásával részt vegyenek a foglalkozásokon,
 •  tevékenyen közreműködjenek a szülői szervezet munkájában,
 •  a szülői szervezet tagjaként figyelemmel kísérhessék a gyermeki jogok érvényesülését, megállapításaikról tájékoztassák az intézmény vezetőjét,
 • a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben tájékoztatást kérjenek az óvoda vezetőjétől,
 • a szülői szervezet delegált tagja előre egyeztetett időben és módon – tanácskozási joggal – részt vegyen nevelőtestületi értekezleteken, akkor, amikor a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdések vannak napirenden.
 

A szülők kötelessége:

 • hogy gondoskodjanak gyermekük testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről,
 •  biztosítsák gyermekük zavartalan és rendszeres óvodába járását,
 •  gondoskodjanak arról, hogy a gyermek időben beérjen, és ne maradjon le a fejlesztési lehetőségekről,
 •  figyelemmel kísérjék gyermekük fejlődését és minden lehetséges módon segítsék a fejlődése folyamatát, a gyermekük közösségbe való beilleszkedését, az óvoda közösségi szabályainak elsajátítását,
 •  szükség esetén biztosítsák gyermekük számára a Pedagógiai Szakszolgálat által biztosított fejlesztést,
 •  figyelemmel kísérjék és betartsák az ebédbefizetések idejét, a faliújságra kiírt programokat, információkat,
 •  rendszeresen kapcsolatot tartsanak a gyermekükkel foglalkozó pedagógusokkal, és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást megadják,
 •  tiszteletben tartsák az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait,
 • hogy figyelembe vegyék az óvoda Pedagógiai Programjában megfogalmazott értékrendet, az óvoda sajátosságait, szokásait, szabályait,
 

Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát?

 • Harmadik évének betöltésétől az iskola eléréséig, legfeljebb hét éves koráig
 • Ha egészséges
 • Ha szobatiszta
 

Az óvodai felvétel és átvétel eljárásrendje

 • Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik, azon gyermekek számára, aki Pilisborosjenő Község területén életvitelszerűen élnek. Az óvoda jelentkezés idejét, minden évben a helyi képviselőtestület határozza meg.
A gyermek felvételére évközben is sor kerülhet.
 • Amennyiben a férőhelyek száma lehetővé teszi, körzeten kívüli óvodás felvétele sorsolás útján történik. Előnyben kell részesíteni a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket.
 • A gyermeket három éves kortól fogadjuk. Ez alól kivételt képez a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8§ (1)(2) bekezdése alapján a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betöltő gyermek, ha minden a településen életvitel szerűen élő minden három éves vagy annál idősebb gyermek felvétele teljesíthető.
 
 • A hároméves kortól kötelező óvodáztatás alól, indokolt esetben szülői kérelemre a jegyző adhat felmentést.
 • Az óvodai jelentkezés elbírálásánál figyelembe vesszük, hogy a gyermek a működési körzetünkben lakik-e, van e már óvodánkba járó testvére, Pilisborosjenőn dolgozó szülő gyermeke-e?
 • A gyermek csoportba történő beosztását a csoport szervezési elvek figyelembe vételével az óvodavezető dönti el a szülők és a pedagógusok véleményének figyelembevételével.
 

Az óvodai elhelyezés megszűnése

Megszűnik az óvodai elhelyezés ha:
 • a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján;
 • a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására;
 • a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján;
 

A gyermek egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló óvó-védő előírások

A gyermek kötelessége, hogy

 • óvja saját és társai testi épségét, egészségét;
 • elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket;
 • betartsa az óvónőktől és dajkáktól hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat;
 • azonnal jelentse az óvoda valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait, vagy másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl.: természeti katasztrófát, tűzet, robbantással történő fenyegetést) vagy balesetet észlel;
 
 • szóljon az óvoda valamelyik nevelőjének, ha rosszul érzi magát, vagy ha megsérült;
 • rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyegetés) esetén pontosan tartsa be az óvoda felnőtt dolgozóinak utasításait;
 • olyan viselkedést tanúsítson, amivel nem akadályozza társait a játékban és egyéb óvodai tevékenységben.
 

A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok

 • Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat!
 • Beteg, lázas, hányásos, hasmenéses, gyógyszert, láz – vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyermek bevétele az óvodába a gyermek biztonságos gyógyulása és a többiek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges.
 • Az óvodában tilos otthonról hozott gyógyszert beadni a gyermeknek. Kivétel ez alól csak az allergia elleni, illetve a magas láz csillapítására szolgáló gyógyszer lehet.
 • Betegség után, illetve betegen kiadott gyermeket csak orvosi igazolással tudunk újra fogadni az óvodában.
 • Fertőző megbetegedés esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van az óvodával szemben. Az intézmény a bejelentést követően szükség szerint jelzi azt az ÁNTSZ felé, majd gondoskodik a fertőtlenítésről.
 • Élő állatot csak az óvodavezető külön, előre egyeztetett engedélyével lehet behozni az óvodába.
 • Az óvodások egészségének védelme érdekében az intézményben a gyermekek sem lakkozott körömmel, sem festett hajjal nem jelenhetnek meg!
 

Az óvodapedagógus kötelessége

 • A beteg gyermek átvételének megtagadása.
 • Gyermekbaleset esetén a gyermek ellátása, az óvodavezető, valamint a szülő értesítése.
 • A baleset súlyosságától függően orvosi ellátásról való gondoskodás.
 • Baleseti jegyzőkönyv felvétele.
 • A rendkívüli eseményre vonatkozó ismeretek, szabályok elsajátíttatása.
 

Az óvoda dolgozóinak kötelessége

 • hogy a gyermek emberi méltóságát és személyiségét tiszteletben tartsák;
 • biztosítsák, hogy a gyermeket hátrányos megkülönböztetés ne érje;
 

Adatkezelés, ügyintézés, panaszkezelés

 • Az óvoda minden dolgozóját titoktartási kötelezettség terheli a gyermekekkel és a családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről hivatásának ellátása során szerzett tudomást.
 • Óvodánkban a gyermekjogi képviselők neve:
Schárer Katalni és Hangyel Orsolya
A gyermekeket ért sérelem esetén a szülőnek lehetősége nyílik panaszával hozzá fordulni.
 • Hivatalos ügyintézés az irodában történik. Kérjük, hogy bármilyen problémát, sérelmet, javaslatot a lehető legrövidebb időn belől beszéljenek meg a csoportos óvodapedagógussal, majd szükség szerint az óvodavezetővel. Az írásban beadott panaszokat, javaslatokat az óvodavezető kivizsgálja és 30 napon belül írásban válaszol. Amennyiben a szülő számára a válasz nem kielégítő, úgy az óvoda fenntartójához fordulhat jogorvoslatért.
 

A gyermekek jutalmazásának elvei és formái

 • Verbális dicséret
 • Kiemelt feladattal való jutalmazás
 

A távolmaradással, mulasztással kapcsolatos szabályok

 • A gyermek hiányzását igazoltnak tekintjük, ha a szülő pl. szabadság, utazás miatt nem hozza gyermekét óvodába, s ezt legkésőbb a távolmaradás napján írásban jelzi, vagy ha a gyermek beteg és azt az orvos is igazolja.
 • Ha gyermekek távolmaradása előre nem látható, azt a távolmaradás napján lehetőleg 9 óráig be kell jelenteni az óvodapedagógusnak, óvodatitkárnak.
 • Egészséges gyermek 10 napnál hosszabb hiányzását az óvoda vezetője engedélyezheti
 • Ha a gyermek az óvodai nevelési évben öt nevelési napnál többet mulaszt, azt óvoda vezetője értesíti a tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot.
 •  Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda bevonásával intézkedési teret készít, amely a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat.
 • Ha gyermek az óvodai nevelésben részesül és az igazolatlan mulasztása egy évben eléri a tíz nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot. Ha a mulasztás eléri a húsz nevelési napot, az illetékes gyámhatóságot értesíti az óvodavezető.
 

A gyermekek érkezésének és távozásának rendje

 • Az óvodába érkezéskor a gyermeket a csoportszobánál adják át a pedagógusnak, mert csak így tudunk érte felelősséget vállalni;
 • Az óvodai nevelés, fejlesztés, oktatás érdekében célszerű a gyermekeket reggelenként 9 óráig behozni az óvodába. Ellenkező esetben a szülő felelőssége, ha a gyermek kimarad a napirend által biztosított tevékenységekből, programokból, fejlesztési lehetőségekből;
 • A délutáni pihenés nyugalma érdekében azokat a gyermekeket, akik nem alszanak itt, legkésőbb 13 óráig lehet hazavinni; A többi gyermek nyugalma érdekében az elvitt gyermekeket délután már nem fogadjuk vissza.
 • A szülőkön kívül gyermeket az óvodából csak a szülő által személyesen vagy írásban, az általuk előre jelzett személy viheti haza;
 • Az óvodából 14 éven aluli testvérnek, hozzátartozónak a gyermeket nem adjuk ki! A szülői jogokat kiskorú személyre törvényileg átruházni tilos!
 • Az összevont csoportok működése esetén – a csoport létszámok kialakítása, valamint az előre betervezett étkezők száma miatt, - a már lemondott gyermeket nem tudjuk fogadni;
 • Elvált szülők esetében a bírósági végzés szerinti gondviselőnek adjuk ki. Bírósági végzés hiányában mindkét szülő jogosult a gyermek elvitelére;
 • Amennyiben a gyermekért az óvoda zárásának idejéig nem jönnek, próbáljuk felvenni a kapcsolatot a szülőkkel, ha ez nem sikerül értesítjük a körzeti rendőrkapitányságot, ahová a gyermeket átadjuk. Ezzel egyidőben értesítjük a gyermekvédelmi hatóságot is;
 • Hazamenetelkor az óvónőtől már átvett gyermekért a szülő felelős, de ekkor is be kell tartaniuk az óvodában szokásos szabályokat;
 

Öltözködéssel kapcsolatos előírások

 • Az óvodába járó gyermek ruházatát a praktikusság, a kényelem és a tisztaság kell, hogy jellemezze. A gyermek óvodában használt ruháit, cipőit a szülőknek jellel kell ellátnia, meglétéről, tisztán tartásáról folyamatosan gondoskodnia kell.
 • Az óvodai mindennapokhoz a gyermek egészségének megőrzése érdekében szükség van váltó ruhára.
A szükséges váltóruhák a kővetkezők:
 • póló
 • szoknya vagy nadrág
 • alsónemű
 • zokni
 • Az öltöző biztonságos használatát megkönnyíti, a gyermek számára áttekinthetővé teszi, ha ruházatát jellel ellátott zsákban tartják.
 • A csoportokban az ÁNTSZ előírásai miatt a váltócipő használata kötelező!
 • A balesetveszély elkerülése miatt a váltócipő ne legyen papucs!
 • Testnevelés foglalkozásokon a tornafelszerelés használata kötelező! Annak meglétéről, heti cseréjéről a szülőnek gondoskodnia kell.
 • Az átöltözést a gyermekeknek megkönnyíti, ha a tornafelszerelést zsákban tárolják.
 

A gyermekek étkeztetésével kapcsolatos szabályok az óvodában

 • A gyermekek az óvodában napi háromszori étkezést kapnak:
 • Tízórait     8 – 930 között
 • Ebédet      12 – 1230 között
 • Uzsonnát  1430 – 15 00 között.
 • A tízórai nem helyettesíti a reggelit, ezért a korán jövő gyermekeknek érdemes otthon reggelit adni.
 • Reggel és napközben a gyermekek csak az óvoda és az óvodapedagógus által biztosított, illetve kínált ételt fogyaszthatják.
 • Névnapra, születésnapra csak számlával igazolt, készen vett, ill. cukrászdai süteményt adhatunk a gyermekeknek, amelyeket az ÁNTSZ előírásai alapján tárolunk.
 • Az ételallergiás gyermekek étkezését saját főzőkonyhán meg tudjuk oldani. Ennek igazolására azonban orvosi papírt kérünk.
 • A le nem mondott ebéd hazavitelére – az ÁNTSZ előírása alapján – nincs mód!
 

Az étkezési díjjal kapcsolatos szabályok

 • Az étkezési díjat mindig az adott hónapban kell befizetni.
 • A lemondott étkezések mindig a következő hónapban kerülnek jóváírásra.
 • A túlfizetés jóváírása minden esetben, a következő hónapban történik.
 • Amennyiben jóváírásra nincs lehetőség, úgy a túlfizetést az óvoda lejelenti az önkormányzatnak, és az azt a szülőknek házipénztárból visszafizeti.
 • A gyermek ingyenes étkezésben részesülhet, melynek igénybevételéhez a 328/2011 (XII.29) Kormány rendelet 6. számú mellékletének kitöltése szükséges.
 

Az ebédlemondás rendje

 • Ebédet lemondani írásban az ebédlemondó lapon, ill. telefonon lehet.
 • A reggel 9 óráig lemondott étkezést a következő naptól, a 9 óra után lemondott étkezést csak két nappal későbbtől tudjuk lemondani.
 • Fizetési elmaradás esetén azt jeleznünk kell az Önkormányzat Gyámügyi felelőse felé.
 •  A gyermek hiányzása esetén a térítési díjkedvezményben részesülőknek is kötelességük lemondani az étkezést.
 

Tájékoztatási formák az óvodában

 • Szülői értekezletek - évente két alkalommal, szeptember és január hónapban
 • Fogadóórák – kéthavonta (októbertől), ill. szükség szerint
 • Probléma, konfliktus esetén bizalommal fordulhatnak a pedagógusokhoz, ill. az óvoda vezetőjéhez.
 • Ha a pedagógus a gyermekek között tartózkodik hosszabb idejű, ill. magánjellegű beszélgetést nem folytathat, mert figyelmét a gyermekcsoporttól elvonva ez zavarhatja a nevelés folyamatát, ill. balesetveszélyes helyzet kialakulását teszi lehetővé.
 • A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az óvoda vezetőségével, nevelőivel vagy a szülői szervezettel.
 • A gyermekekkel kapcsolatos információt csak óvodapedagógusok adhatnak.
 

A gyermekek fejlődésével, fejlettségével kapcsolatos tájékoztatás

 • Az óvoda a gyermek fejlődés mérését fejlettségmérő lapon végzi. A fejlettségmérő lapon rögzíteni kell a gyermek értelmi, beszéd és mozgásfejlettségét, a megállapításokat, intézkedéseket, javaslatokat, amely tájékoztatóul szolgálhat a szülő számára gyermeke fejlettségéről. A szülők – évente legalább egy alkalommal – aláírásukkal igazolják, hogy megismerték annak tartalmát, de a fejlettségmérő lapot az intézményből nem vihetik ki.
 • A fejlettségmérő lapok alapján az óvodapedagógus indokolt esetben kezdeményezheti a gyermek pedagógiai szakszolgálatnál történő vizsgálatát is.
 • A fejlettségmérő lap eredményei segítik a gyermekek beiskolázását.
 

A beiskolázás rendje

 • Az óvodapedagógusok az iskolai alkalmasságot szükség szerint szakirányú segítőkkel állapítják meg (logopédus, fejlesztőpedagógus, Pedagógiai Szakszolgálat, Szakértői Bizottság)
 • A szülők tájékoztatása a beiskolázásról szülői értekezleten, fogadóórán, ill. hirdetmények közzétételével történik.
 • A tankötelezettség a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény alapján azokat a gyermekek érintik, akik augusztus 31-ig betöltik a 6. évüket, ettől való eltérésről az óvodavezető vagy a szakértői bizottság dönt.
 • A beiratkozás a szülőknek előre kiadott óvodai szakvéleménnyel történik.
 • A szülőknek attól függetlenül is be kell íratnia a gyermekét a körzeti iskolába, ha nem oda fog járni, illetve, ha tanköteles korú, de még egy évig óvodában marad.
 • Az óvoda vezetője a tanköteles gyermekek névsorát megküldi az iskolának, majd a beiratkozás után egyeztet velük.
 
 

Az óvoda óvó-védő előírásai

 • Az óvoda gyermekvédelmi felelősének neve, elérhetősége az óvoda faliújságján található.
 • A gyermekek védelme, biztonsága, veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében az óvoda együttműködik a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, ill. az egyéb szakszolgálatokkal.
 • Az óvoda felügyeleti kötelezettsége a belépéstől az intézmény jogszerű elhagyásáig terjed, ill. az óvodán kívüli program időtartamára áll fenn.
 • Az óvoda területén szervezett családi programokon a gyermek felügyelete a szülő felelőssége!
 • Az óvoda életére vonatkozó szabályok a nem óvodáskorú testvérekre is vonatkoznak, azok betartását a szülők jelenlétében is elvárjuk.
 • A szülők elérhetőségének naprakésznek kell lennie, a változás bejelentése kötelező.
 • Válás, különélés esetén a szülői felügyeleti jog mindaddig fennáll, – mindkét szülőnek kiadható a gyermek – amíg erről hatósági/bírósági határozat máshogy nem rendelkezik.
 

Óvodába lépéskor a szülőtől írásbeli nyilatkozatot kérünk arról, hogy:

 • ki viheti haza a gyermeket?
 • hozzájárul-e a gyermek óvodán kívüli tervezett programján való részvételhez, közlekedési eszközökön történő utazáshoz?
 • az óvoda honlapján, a falu újságjában, egyéb helyen szerepelhet–e a gyermek fényképe?
 

Az óvoda helyiségeinek, udvarának használata

 • A gyermek az intézmény eszközeit, berendezéseit, felszereléseit felnőtt felügyelet mellett ingyen használhatja;
 • Az óvoda udvarán a gyermekek csak addig tartózkodhatnak, amíg a szülők értük nem jönnek. (A szülő megérkezése után az óvoda udvarát minél előbb hagyják el.)
 • Az óvoda udvara játszótérként nem használható!
 • A gyermeknek kötelessége megőrizni az óvoda épített és természeti környezetét;
 • A gyermek az óvodai játékokat, eszközöket, berendezési tárgyakat rendeltetésszerűen használja, használat után tegye a helyére;
 • Azokért a tárgyakért, melyek nem óvodai eszközök (ékszer, nagyobb értékű játék, stb.) az óvoda felelősséget nem vállal.
 • Bicikli, roller az épületek előterében nem, csak a kijelölt helyen tárolható;
 • A babakocsikat kérjük az óvoda épülete előtt letenni, lehetőség szerint ne tolják be az épületbe, így őrizve a tisztaságot;
 • Az óvoda konyháját, a dolgozók által használt mellékhelyiségeket az ÁNTSZ előírásainak megfelelően csak az óvoda munkatársai használhatják;
 • A szülő jelenlétében a gyermek viselkedéséért, magatartásáért a szülő a felelős, azonban ebben az esetben is be kell tartani az óvoda szokásait, szabályait;

Belépés az épületbe:

 • Az óvoda kapuját a gyermekek érdekében nyitástól – zárásig zárni kell, erre figyelmeztessék szülőtársaikat, hozzátartozóikat is.
 • Idegen az épületben csak kísérettel közlekedhet!
 

Egyéb programok:

 
 • Az óvoda által szervezett külső programokon való részvétel nem kötelező, ezek térítési díját a szülők fizetik.
 

Fakultatív hitoktatás

 
 • Az óvodában fakultatív hitoktatást végezhet az óvodai élettől elkülönülve bármely bejegyzett egyház.
 • Az oktatás lehetséges időpontja: az óvodai napirendet figyelembe véve, az óvodavezetővel egyeztetett időpontban lehetséges.

Dohányzás szabályai:

 • Az óvoda egész területén, valamint 10 m-es körzetében rendelet értelmében tilos a dohányzás!
 
 
 
 
Pilisborosjenő, 2016. június 29.
 

Legitimációs záradék:
 
 
Az óvoda nevelőtestülete a Házirendet a 2016. június 30-án tartott határozatképes ülésén 12 igen szavazattal, 100 %-os támogatottsággal fogadta el.
Ezt a tényt a nevelőtestület képviselői az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják.
 
 
 
…………………………….                                    ..………………………….
 nevelőtestület képviselője                                    nevelőtestület képviselője
 
 
 
Pilisborosjenő, 2016. június 30.
 
 
                                                                              
 
                                                                               óvodavezető
 
 
 
Egyetértési jogot gyakorolt: A Szülői Szervezet elnöke: Thuróczy-Gerl Szandra
 
Dátum: Pilisborosjenő 2016. július
 
 
 
                                                                    …………………………………
                                                                                         elnök
 
 
 
 

A Nemzetiségi Önkormányzat véleményezési jogával élt.
 
 
Pilisborosjenő, 2016. július
 
 
 
 
                                                                  …………………………………..
                                                                                          elnök
 
Az elfogadott Házirend felterjesztésének napja a fenntartó felé:
 
 
 
Pilisborosjenő, 2016. július
 
 
 
                                                                            ............................................
                                                                                             óvodavezető
 
 
 
A Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda Házirendjével a fenntartó önkormányzat egyetért.
 
 
 
Pilisborosjenő, 2016. július
 
 
 
                                                               ……………………………………….                                                                                                                                                                                                                           fenntartó aláírása