Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda
Kindergarten Märchental Weindorf
 
Szervezeti és Működési Szabályzata

 
 
2015.
 
 
Intézmény OM azonosító:
 
                                      032942
Intézményvezető
 
aláírás
Legitimációs eljárás
Nevelőtestület nevében:aláírás
Szülői munkaközösség nevében:
 
aláírás
Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében:
 
aláírás
A dokumentum jellege: Nyilvános
 P.h


 
       
 
 

 
Tartalomjegyzék
1. Általános rendelkezések. 5
1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja. 5
1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya. 5
1.3 Az SZMSZ jogszabályi alapja. 5
1.4 Az SZMSZ hatálybalépése. 6
1.5 Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed. 6
2. Az intézmény általános jellemzői 6
2.1 Az intézmény jellemzői: 6
2.2 A gazdálkodással összefüggő belső ellenőrzés rendje. 7
2.3 Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje. 9
2.4 Az óvoda bélyegzőjének használata, aláírási jogok. 9
2.5 Az intézmény működési alapdokumentumai 10
2.5.1. Az alapító okirat 10
2.5.2. A pedagógiai program.. 10
2.5.3. Éves munkaterv. 10
2.6 Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések. 11
2.7 Az óvoda belső szakmai és tanügyi dokumentumainak használata. 11
3. Az óvoda szervezeti rendszere, irányítása. 12
3.1 Az óvoda szervezeti felépítése. 12
3.1.1 Az óvodavezető. 12
3.1.2 Az óvodavezető felelős. 12
3.1.3 Az óvodavezető feladata. 13
3.1.4 Az óvodavezető feladataiból, hatásköréből átruházza. 13
3.1.5 Az óvodavezető team-je. 14
3.1.6 A vezetők helyettesítési rendje. 14
3.1.7 Az óvoda dolgozói 14
4. Az óvoda szervezeti egységei, kapcsolataik egymással és az intézmény vezetésével 15
4.1 Az óvoda közössége. 15
4. 2 Az óvodai alkalmazottak közössége. 15
4.3 A nevelőtestület 15
4.3.1 A nevelőtestület jogköre. 15
4.3.2 A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása. 16
4.3.3 A nevelőtestület értekezletei 16
4.4 Az óvodapedagógusok szakmai munkaközössége. 17
4.4.1 A szakmai munkaközösség vezetők megbízásának elvei 17
4.4.2 A munkaközösség szerepe a pedagógusok munkájának segítésében. 17
4.4.3 A szakmai munkaközösség vezető feladatai, jogai: 17
4.5 A szülői közösség. 18
5. Külső kapcsolatok rendszere, formája és módja. 18
5.1 Családi napközi (bölcsőde) 18
5.2 Iskola. 19
5.3 Reichel József Művelődési Ház. 19
5.4 Egyházak. 19
5.5 Fenntartó. 19
5.6 Német Nemzetiségi Önkormányzat 19
5.7 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 20
5.8 Pedagógiai Szakszolgálat 20
5.9 Egészségügyi szolgáltató. 20
6. Az óvoda működésének rendje. 20
6.1 Az óvoda nyitva tartása. 20
6.2 A vezetők benntartózkodásának rendje. 21
6.3 A dolgozók munkarendje. 21
6.4 A távolmaradások igazolása. 22
6.5 Az óvoda munkáját segítő testületek, szervek, közösségek. 22
6.6 Egyéb, a működés rendjére vonatkozó általános rendelkezések. 22
6.7 A gyermekek kísérése. 23
6.8 Az óvoda berendezése. 23
6.9 Dohányzás. 23
6.10 Mobiltelefon használata. 23
6.11 Az udvar használati rendje. 23
6.12 Óvodai felvétel, átvétel, óvodai elhelyezés. 23
6.13 Felmentés a rendszeres óvodába járás alól 24
6.14 Az óvodai elhelyezés megszűnése. 24
6.15 A gyermekek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések. 24
6.16 Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az óvodával 24
7. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje. 25
8. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szempontjai 25
9. Óvó-védő előírások. 26
9.1 Egyéb egészségvédelmi szabályok. 27
9.2 Az óvoda dolgozóinak feladatai a gyermekbalesetek megelőzésében. 27
9.3 Az óvoda dolgozóitól és a szülőktől elvárható magatartás. 27
9.4 Az óvoda dolgozóinak feladatai a gyermekbalesetek esetén. 28
9.5. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok. 28
10. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők. 29
11. Az óvodai konyha. 30
12. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok. 31
12.1 Gyermeki élet hagyományos ünnepei az óvodában. 31
12.2 Gyermekközösséggel kapcsolatos hagyományok. 32
12.3 Nevelőkkel kapcsolatos hagyományok. 32
13. Fegyelmi eljárás szabályai 32
14. Záró rendelkezések. 32
 

 

1. Általános rendelkezések

 

1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

 
Meghatározza a Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda, mint közoktatási intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a külső és belső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenységek – csoportok és folyamatok – összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. Célja az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása.
 

1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya

 
A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok hatálya kiterjed az intézmény valamennyi vezetőjére, közalkalmazottjára, az óvodába járó gyermekek közösségére. Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek betartani, akik az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, illetve igénybe veszik szolgáltatásait.
 

1.3 Az SZMSZ jogszabályi alapja

 
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A nevelési-oktatás intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról
 • 2011. évi CXC tv. A nemzeti köznevelésről
 • 363/2012.(XII.17) Korm. rendelet Az óvodai nevelés országos alapprogramja
 • A Ktv. többször módosított 1993. évi LXXIX tv.
 • 2011. évi CXCV. törvény Az államháztartás rendjéről
 • 68/2013 (XII.29) NGM rendelet a kormányzati funkciók és szakágazatok osztályozási rendjéről
 • Az államháztartás működési rendjéről szóló 2003. évi CXXXIII. törvény
 • A katasztrófák elleni védekezésről szóló 37/2001. (X. 12) OM rendelet
 • 4/2010. (I. 19.)  MKM rendelet A pedagógiai szakszolgálatokról
 • A kiemelt munkavégzésért járó kereset- kiegészítésről szóló 24/2000 (VIII. 29) OM rendelet
 • 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
 • 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv módosításának végrehajtási rendelete
 • A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt)
 • A Közalkalmazottakról szóló törvény végrehajtásáról szóló 138/1992 (X. 8) kormányrendelet módosításai
 • A gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv.
 
 

1.4 Az SZMSZ hatálybalépése

 
Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyása napján lép hatályba és határozatlan időre szól. Módosításra akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban szervezeti és működési tekintetben változás áll be, illetve ha a szülők, vagy nevelőtestület minősített többséggel erre javaslatot tesz. A módosítás alkalmával az eljárási rendet a Nkt 25.§-a határozza meg. A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályon kívül helyeződik az óvoda korábbi Szervezeti és Működési Szabályzata. Az SZMSZ egy példányát az óvodában ki kell függeszteni, az óvoda honlapján meg kell jelentetni, s erről az első szülői értekezleten a szülőknek tájékoztatást kell adni.
 

1.5 Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed

 
Az SZMSZ betartása kötelező érvényű az intézmény minden alkalmazottjára és az intézménnyel szerződéses jogviszonyban állókra. Így az:
 • az óvodába járó gyermekek közösségére,
 • a gyermekek szüleire, törvényes képviselőire,
 • a nevelőtestületre,
 • az intézményvezetőre
 • a nevelőmunkát segítőkre,
 • és az egyéb munkakörben dolgozókra.
 

2. Az intézmény általános jellemzői

 

2.1 Az intézmény jellemzői:

 
 • Az intézmény neve: Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda– Märchental Kindergarten Weindorf
 • Az intézmény fenntartója: Pilisborosjenő Község Önkormányzat
 • Alapító okirat száma és kelte: …./2015. (VII.1.). KT határozat melléklete
 • Az intézmény címe: 2097 Pilisborosjenő Fő u.41.
 • Telephely címe: 2097. Mindszenti József u 1-3
 • Az óvoda típusa: Köznevelési intézmény: óvoda
 • Az alapító megnevezése: Pilisborosjenő község
 • Az alapítás éve: 1903
 • Az intézmény alaptevékenységei:
 
            Főtevékenység:
 
0911    Óvodai nevelés
 
Kormányzati funkciószám és megnevezés:
 
1 091110 Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai
2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladati
3 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetésének feladatai
5 0960 Oktatást kiegészítő szolgáltatások
6 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
7 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
 
682002            Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 
 • A fenntartó az óvodai csoportok számát a 2015-2016. nevelési évre 6 csoportban határozza meg a következő bontásban: 3 csoport az óvoda székhelyén,(ebből 1 csoport Waldorf), 3 csoport a telephelyen.
 • A felvehető maximális gyereklétszám: 75 fő az óvoda székhelyén, 75 fő a telephelyen
 • Az intézmény működési területe: az óvoda Pilisborosjenő községben lakó állampolgárok esetében, állampolgári jogon biztosított óvodai nevelési feladatokat lát el.
 • Az intézmény jogállása: önálló jogi személy
 • Az intézmény gazdálkodási jogköre: Pilisborosjenő Község Önkormányzat Költségvetési rendeletében szereplő, önálló gazdálkodási jogkörrel (önálló bérgazdálkodó) rendelkezik.
 • A feladatellátást szolgáló vagyon: A feladatok ellátásához az óvodának rendelkezésére áll a székhelyén és a telephelyén lévő ingatlan, a rajta található óvodai épülettel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak mindkét óvodában leltár szerint nyilvántartott nagy értékű tárgyi eszközök.
 

2.2 A gazdálkodással összefüggő belső ellenőrzés rendje

 
A belső ellenőrzés célja, hogy:
 • biztosítsa az óvoda vezetője számára a megfelelő mennyiségű és minőségű információt a törvényes működéshez, különös tekintettel a gazdálkodásra és a pénzügyi tevékenységre,
 • feltárja a gazdasági követelményektől való eltérést, szabálytalanságot, hiányosságot, mulasztást, ezáltal megszilárdítsa a belső rendet, fegyelmet,
 • biztosítsa az intézményi vagyon védelmét, a takarékosság érvényesítését, a leltározás, selejtezés végrehajtásának megfelelőségét.
 
Az óvoda a 217/1998. (XII. 30) Kormányrendelet előírása szerint kialakította a gazdálkodásának folyamatára és sajátosságaira tekintettel a FEUVE rendszerét. A FEUVE tartalmazza azokat az eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek alapján a feladatok ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodását biztosítja.
A FEUVE rendszer magába foglalja a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést.
Belső ellenőrzésre jogosult az óvodavezető, és az óvodavezető helyettes
Az ellenőrzéssel kapcsolatos konkrét feladatokat a munkaköri leírás, valamint a FEUVE rendszer szabályzata tartalmazza.
A belső ellenőrzés ütemterv alapján történik.
 
Az ellenőrzés eredményéről az érintettet tájékoztatni kell:
 • kedvező tapasztalatok – elismerés,
 • feltárt hiányosságok – megszüntetésre vonatkozó intézkedés – felelősségre vonás, megelőzés feltételeinek biztosítása.
A közoktatási intézmény képviseletére jogosultak: az intézmény általános képviseletét az ÓVODAVEZETŐ látja el. Az ő távolléte esetén a közoktatási intézmény SZMSZ-ében meghatározott, sorrendben következő helyettesítő személye/ek képviseli/k.
 
A Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda nem rendelkezik gazdasági szervezettel, gazdálkodási feladatait teljes egészében a Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal látja el.
Az intézmény belső ellenőrzési feladatait a gazdálkodásra kijelölt Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal látja el.
A Polgármesteri Hivatal nem foglalkoztat főállású belső ellenőrt, a feladatellátást külső megbízottal kötött szerződés alapján végezteti el. A feladatellátás szabályai és az alkalmazandó eljárásrend a szerződésben kerül szabályozásra.
Mivel a szerződés alapján egy belső ellenőr látja el a megrendelt ellenőrzési feladatot, így a Bkr. 2. § c) pontja alapján Ő látja el a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is. Az ettől eltérő rendelkezéseket a Belső Ellenőrzési Kézikönyv rögzíti.
Az ellenőr szakmai függetlensége oly módon kerül biztosításra, hogy az adott ellenőrzési feladatok elrendelése során az ellenőrzési program jóváhagyása és a szükséges megbízólevél aláírása a Jegyző feladata, a program szakmai összeállítása és az ellenőrzés végrehajtása során az ellenőr legjobb szakmai ismerete szerint önállóan járhat el, különösen az az alábbiak tekintetében:
a) az éves ellenőrzési terv kidolgozása, kockázatelemzési módszerek alapján és soron kívüli ellenőrzések figyelembevételével;
b) az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása;
c) az ellenőrzési módszerek kiválasztása;
d) következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése;
e) a belső ellenőr bizonyosságot adó ellenőrzési és a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közétett belső ellenőrzési standardokkal összhangban lévő tanácsadási tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonható be.
 
A belső ellenőr nem vehet részt a költségvetési szerv operatív működésével kapcsolatos feladatok ellátásában, különösen az alábbiakban:
a) a költségvetési szerv működésével kapcsolatos döntések meghozatala, ide nem értve a Bkr. 21. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltakat;
b) a költségvetési szerv bármely végrehajtási vagy irányítási tevékenységében való részvétel;
c) pénzügyi tranzakciók kezdeményezése, vagy jóváhagyása, vagy kötelezettség vállalása, a belső ellenőrzési egységre vonatkozókon kívül;
d) a szervezet bármely, nem a belső ellenőrzési egység által alkalmazott munkatársa tevékenységének irányítása, kivéve, ha ezek a munkatársak szakértőként segítik a belső ellenőröket;
e) belső szabályzatok elkészítése, a belső ellenőrzésre vonatkozókon kívül;
f) intézkedési terv elkészítése, a belső ellenőrzésre vonatkozókon kívül.
 
A tevékenységet végző külsőmegbízott, vagy vállalkozás esetén az általuk biztosított belső ellenőr jogszabályban rögzített szakmai követelményeknek és az előírt nyilvántartásban való szereplésnek az igazolásainak másolatait a szerződés megkötésekor át kell adja a Jegyzőnek, hogy az külső hatósági ellenőrzéskor igazolni tudja az alkalmazás megfelelőségét.
A Bkr. azon előírásait, melyben a belső ellenőrökre vonatkozó továbbképzési és oktatási kötelezettséget írnak elő a költségvetési szervnek, a vállalkozónak kell biztosítania.
 

2.3 Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje

 
Az intézmény vezetője, a fenntartó képviselőtestülete által pályáztatás útján kerül kinevezésre, az érvényes jogszabályoknak megfelelően.
 
Pályáztatás:
Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a jegyző köteles elvégezni. Az intézményvezetői megbízást a helyi önkormányzat képviselőtestülete adja. A megbízással kapcsolatban döntés előtt ki kell kérni az intézmény alkalmazotti közösségének és a szülői közösségének véleményét.
A megbízás 5 évre szól.
 

2.4 Az óvoda bélyegzőjének használata, aláírási jogok

 
Az óvoda körbélyegzőjének lenyomata:


A körbélyegzőt az óvoda vezetője és a gazdasági vezető használhatja. Hivatalos iratokon aláírási joggal az óvoda vezetője és a gazdasági vezető rendelkezik a munkaköri leírásban szabályozottak alapján.
 
Az óvoda hosszú bélyegzőjének lenyomata:


A hosszú bélyegzőt az óvoda vezetője és a gazdasági vezető használhatja.
A bélyegzőket a vezetői irodában elzárva kell tartani.
A bélyegzőt eltűnése esetén érvényteleníttetni kell, melyről jegyzőkönyv készül. Az érvényteleníttetést meg kell jelentetni az Oktatási Közlönyben. Az új bélyegzőt a fenntartó jóváhagyásával az intézményvezető rendelheti meg.

2.5 Az intézmény működési alapdokumentumai

 
A törvényes működést az alábbi, hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumok határozzák meg.
 • Az alapító okirat
 • Az óvoda pedagógiai programja
 • Német nemzetiségi nevelés helyi programja
 • Az óvoda éves pedagógiai munkaterve
 • Jelen SZMSZ és mellékletei
 • Házirend
 
 

2.5.1. Az alapító okirat

 
Tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését.
 

2.5.2. A pedagógiai program, mely tartalmazza (Nkt. 26.§)

 
 • Az óvoda nevelési alapelveit,
 • Azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítést, a különleges gondozást igénylő gyermekek differenciált fejlesztését, fejlődésének segítését,
 • a gyermek és ifjúságvédelmi feladatokkal összefüggő pedagógiai tevékenységeket,
 • a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit, továbbfejlesztésének lehetőségeit,
 • külső kapcsolatok rendszerét,
 • a nevelési program végrehajtásához szükséges, a nevelőmunkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékét,
 

2.5.3. Éves munkaterv

 
Az intézmény hivatalos feladatsora, amely az intézményi célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési terve a felelősök megjelölésével. Az éves pedagógiai munkatervet az óvodavezető készíti el. A nevelőtestület véleményezi, megvitatja, kiegészíti és a nevelési évet nyitó értekezletén, fogadja el.
Az éves munkaterv tartalmazza:
 • A kiinduló helyzetképet
 • A pedagógiai munka hangsúlyos területeit az adott nevelési évben,
 • Stratégiai tervet, mely az alábbi pontokra terjed ki:
 • a nevelési év rendje
 • működési rend
 • dolgozók beosztása
 • felelősök rendszere
 • szakmai programok
 • rendezvények
 • kapcsolatok, kapcsolattartás
 • ellenőrzés, értékelés
 

2.6 Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések

 
Az óvodai alapdokumentumok (Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend, Éves munkaterv) nyilvánosak. Elhelyezésükről, hozzáférhetésükről az első szülői értekezleten a szülőket tájékoztatni kell. (az óvoda honlapján és a bejárati ajtó melletti központi faliújságon tekinthetőek meg. Belső ellenőrzésre jogosult az óvodavezető, és az óvodavezető-helyettes. Az óvoda működéséről az óvodához szervezetileg nem tartózó hivatalos személyeknek csak az óvodavezető adhat tájékoztatást.
 
Az új jelentkezők az óvoda pedagógiai munkájáról, házirendjéről tájékoztatást az előjegyzés időszakában kaphatnak.
 
A dokumentumok az épületből nem vihetők ki.
 
Az alapdokumentumok megváltoztatásának módját a dokumentumok végén található érvényességi rendelkezések szabályozzák. Az alapdokumentumok megváltoztatásáról az intézmény vezetője köteles tájékoztatni az érintetteket.
 

2.7 Az óvoda belső szakmai és tanügyi dokumentumainak használata

 
Az óvoda szakmai és tanügyi dokumentumait minden érintettnek rendelkezésre kell bocsátani. A nevelési év kezdésekor az alapvető dokumentumokból, az éves munkatervből és ellenőrzési tervből minden csoport és minden egyéb terület részére köteles az óvodavezetője egy példányt biztosítani. A csoportnapló és a mulasztási napló naprakész vezetése minden óvodapedagógus kötelező feladata.
 
 

3. Az óvoda szervezeti rendszere, irányítása

 

3.1 Az óvoda szervezeti felépítése

 
Óvodavezető
 
 
Óvodavezető-helyettes
 
 
Élelmezésvezető
 
A nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak
 
Karbantartó
 
Nevelőtestület
 
Konyhai dolgozók
 
Óvodatitkár
 
Munkaközösség vezető
 
3.1.1 Az óvodavezető
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 Az óvodavezető

 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvoda vezetője, aki felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért. Az óvodavezető jogkörét, felelősségét feladatait a közoktatási törvény, az óvoda belső szabályzatai, valamint a fenntartó határozza meg.
 

3.1.2 Az óvodavezető felelős

 
 • Az intézmény szakszerű és törvényes működéséért,
 • A működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért,
 • A takarékos gazdálkodásért
 • Az óvoda gazdálkodási feladatainak megszervezéséért,
 • A tervezési, beszámolási, információ szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és a számviteli rendért,
 • A pedagógiai munkáért,
 • A gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért,
 • A nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,
 • A gyermekbalesetek megelőzéséért
 • A pedagógusi középtávú továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási terv elkészítéséért,
 • A pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért,
 • Az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési rendszerének működéséért.
 

3.1.3 Az óvodavezető feladata

 
 • A nevelőtestület vezetése
 • A nevelőmunka irányítása és ellenőrzése,
 • A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése,
 • A nevelőtestületi és az alkalmazotti közösség értekezletének előkészítése, vezetése,
 • A döntések végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése
 • Az óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megünneplése
 • A rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézményi működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása
 • Az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben való döntés, amelyet jogszabály vagy közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörbe,
 • A jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartása a közalkalmazottak foglalkoztatására, élet és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben,
 • Az intézmény külső szervek előtti teljes képviselete azon lehetőség figyelembevételével, hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti, vagy állandó megbízást adhat,
 • A jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatok ellátása,
 
A munkáltatói jogokat kizárólagosan az óvodavezető gyakorolja
 
Az óvodavezető vezetői megbízása a hatályos jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra szól.
 
 

3.1.4 Az óvodavezető feladataiból, hatásköréből átruházza

 
 
Az óvodavezető-helyettesre
 • az épületen belül történő feladatok, események irányítását
 • a szükséges döntések meghozatalát beszámolási kötelezettséggel,
 • technikai dolgozók munkájának ellenőrzését
 • épületen belüli ellenőrzési és szervezési feladatokat
 • egyeztetési kötelezettséget, az alkalmazottak foglalkoztatására, az élet és munkakörülményeikre vonatkozó kérdések tekintetében,
 • szabadságolási terv, a helyettesítési rend, a munkarend kialakítását, adminisztrációs feladatait.
Az óvodavezető-helyettes a feladatait munkaköri leírása alapján végzi.
 

Az óvodatitkárra
 
 • gazdasági feladatok felügyeletét, elvégzését, ellenőrzését,
 • adminisztrációs feladatok elvégzését
Az óvodatitkár feladatait a munkaköri leírása alapján végzi.
 

3.1.5 Az óvodavezető team-je

 
Az óvodavezető közvetlen munkatársai a vezetői team tagjai:
 
            - óvodavezető-helyettes
- szakmai munkaközösség vezető
            - élelmezésvezető
 
Az óvoda vezetői team-je az óvodai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. A team szükség szerint megbeszélést tart az aktuális feladatokról. A megbeszéléseket az óvodavezető készíti elő és vezeti.
 

3.1.6 A vezetők helyettesítési rendje

 
Az óvodavezető távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlását az óvodavezető-helyettes látja el. Kivételt képeznek ez alól azok az ügyek, amelyek azonnali döntést igényelnek, illetve amelyek a vezető kizárólagos hatáskörébe tartoznak.
Az óvodavezető két hetet meghaladó távolléte esetén az óvodavezető-helyettes teljes körű felelősséggel látja el a feladatokat. Az óvodavezető és az óvodavezető-helyettes egyidejű távolléte esetén a helyettesítés az óvodavezető általi írásbeli megbízás alapján történik.
A reggel 6 órától 7 óráig, illetve a 15 órától 17 óráig terjedő időben a vezető, helyettesítésének ellátásában közreműködők a munkarend szerint ez időben munkát végző óvodapedagógusok közül az, akinek neve az erre a célra kihelyezett hirdetőtáblán megtalálható. A 17-1730 óráig tartó ügyelet alatt a beosztott,- ügyeletet végző pedagógus látja el a vezetői feladatokat.
 

3.1.7 Az óvoda dolgozói

 
Az óvoda dolgozóit a nemzeti köznevelésről szóló törvény előírásai alapján megállapított munkakörökre a fenntartó által engedélyezett létszámban az óvoda vezetője alkalmazza. Az óvoda dolgozói munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik.
Az óvodában alkalmazottak köre:
óvodavezető
óvodapedagógusok (közülük 1 fő helyettesi beosztásban)
pedagógiai asszisztens
gyógypedagógiai asszisztens
dajkák
takarítónő
élelmezésvezető
óvodatitkár
szakács
konyhalányok
kertész-karbantartó
 

4. Az óvoda szervezeti egységei, kapcsolataik egymással és az intézmény vezetésével

 

4.1 Az óvoda közössége

 
Az óvoda közösségét az óvoda dolgozói, a szülők és a gyermekek alkotják
 

4. 2 Az óvodai alkalmazottak közössége

 
Az alkalmazotti közösséget az óvodában, közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók alkotják.
Az óvodai alkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az óvodán belüli érdekképviseleti lehetőségeit a magasabb jogszabályok és az ehhez kapcsolódó rendeletek rögzítik.
A teljes alkalmazotti közösséget az éves munkatervben rögzítettek alapján évente legalább két alkalommal az óvodavezető hívja össze minden olyan esetben, amikor ezt jogszabály előírja
Ekkor az óvoda egész működését érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Itt az óvodavezető tájékoztatja az óvoda dolgozóit az óvoda aktuális problémáiról, és a soron következő feladatokról. Az értekezletről jegyzőkönyv készül.
 

4.3 A nevelőtestület

 
A nevelőtestület tagja az óvoda valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja és a nevelőmunkát közvetlenül segítő felsőfokú iskolai végzettségű alkalmazottja.
Az óvoda nevelőtestülete a nevelési kérdésekben, az óvoda működésével kapcsolatos ügyekben, valamint a köznevelési törvényben és más jogszabályban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. (Nkt. 70. §)
 

4.3.1 A nevelőtestület jogköre

 
Döntési jogkör:
 • A nevelési program és módosításának elfogadása
 • A szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása,
 • A házirend elfogadása
 • Az óvoda éves munkatervének elfogadása
 • Az óvoda munkájáról átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása
 • Az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása,
 • Jogszabályban meghatározott más ügyek
 
Véleményezési jogkör:
 • A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az óvoda működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben
 • Az egyes pedagógusok külön megbízatásainak elosztása során
 • Szakmai célú pénzeszközök felhasználásának megtervezése előtt
 • A beruházási, fejlesztési tervekhez,
 • Egyetértési jogköre van:
 • Az óvoda belső dokumentumaiban meghatározott kérdésekben
 • A gyermek 7. életévének betöltését követő óvodai nevelési év megkezdésével kapcsolatban
A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére, vagy eldöntésére, tagjaiból - meghatározott időre vagy feladatra team-eket hozhat létre, illetve egyes jogköreinek gyakorlását pedig átruházhatja a szakmai munkaközösségre. (kivétel ez alól a nevelési program és az SZMSZ elfogadása)
 

4.3.2 A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása

 
A nevelőtestület joga, hogy átruházzon részfeladatokat az intézmény hatékonyabb, partnereket jobban kiszolgáló, igényekhez jobban igazodó működése céljából. A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére, elvégzésére határozott időre, vagy alkalmilag – felelőst nevezhet ki, team-eket hozhat létre,
 • A nevelőtestületi határozat alapján a nevelőtestület egyes jogköreit átruházhatja a szakmai munkaközösségre.
 • Az átruházott feladat végzője, az átruházott jogkör gyakorlója köteles meghatározott időközönként és módon – a nevelőtestületet tájékoztatni azokról a feladatokról, ügyekről, amelyekkel a nevelőtestület megbízta.
 • Nem lehet átruházni a pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, a házirend elfogadását.
 

4.3.3 A nevelőtestület értekezletei

 
A nevelőtestület egy nevelési és során az alábbi értekezleteket tartja:
 • nevelőtestületi értekezletek
 • munkatársi értekezletek
 • esti szakmai értekezletek
 • eseti megbeszélések
 • A nevelőtestület a nevelési év során rendes és rendkívüli értekezleteket tart. A nevelőtestület rendes értekezleteit az óvoda éves munkatervében meghatározott napirenddel és időpontokban az óvodavezető hívja össze.
 • Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet az óvodavezető, a nevelőtestület egyharmada és a szülői szervezet kezdeményezheti – ehhez azonban szükséges a nevelőtestület elfogadása is.
 • A rendkívüli nevelőtestületi értekezletet foglalkozási időn kívül a kezdeményezéstől számított 8 napon belül össze kell hívni. A nevelőtestület határozatait – a jogszabályban meghatározott kivétellel (vezetőválasztás) – nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyv, a döntésekről határozat készül.
A nevelőtestületi értekezletekről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek a következőket kell tartalmaznia:
 • hely, idő napirendi pontok, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők neve
 • jelenlévők száma,
 • meghívottak neve
 • hozzászólások tartalma
 • módosító javaslatok megszavazása
 • határozatok megszavazása
Az értekezlet jegyzőkönyvét három munkanapon belül kell elkészíteni.
A jegyzőkönyveket, határozatokat az óvodavezető, a jegyzőkönyvíró és a hitelesítők írják alá.
A jegyzőkönyvek mellé csatolni kell a jelenléti íveket, és azokat az intézmény iktatott iratanyagában kell elhelyezni.
A nevelőtestületi döntések az iktatott iratanyagba kerülnek.
A döntések betartása minden pedagógus számára kötelező!
 

4.4 Az óvodapedagógusok szakmai munkaközössége

 
Az óvoda pedagógusai a Nkt. 71. § (1-5) alapján szakmai munkaközösséget hozhatnak létre. A munkaközösség szakmai és módszertani kérdésekben segítséget ad az intézményben folyó nevelőmunka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. A munkaközösség vezetője tagja az óvoda vezetői team-jének.
Az óvodában három szakmai munkaközösség működik, melyek: „Nemzetiségi, hagyományőrző Munkaközösség” „Önértékelési Munkaközösség” és Zöld Óvoda Munkaközösség” neveket viselik. A szakmai munkaközösségek meghatározzák a működési rendjüket, elkészítik a munkatervüket. A szerveződés meghatározhatja az adott nevelési év főbb feladata. A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség vezető irányítja, megbízását egy tanévre a munkaközösség tagjainak javaslatára az óvodavezető adja. Munkájáért 10%-os kötelező pótlékban részesül. A vezetőnek évente a nevelőtestületi értekezleten beszámolási kötelezettsége van.
 

4.4.1 A szakmai munkaközösség vezetők megbízásának elvei

 
 • Legalább 5 éves szakmai gyakorlat;
 • Kiemelkedő szakmai munka;
 • A nevelőtestület által elismert személy;
 • Továbbképzéseken való részvétel;
 • Jó szervező, irányító készség;
 
A munkaközösség vezető munkáját munkaköri leírás alapján végzik.
 

4.4.2 A munkaközösség szerepe a pedagógusok munkájának segítésében

 
 • A nevelőmunka tervezése, szervezése, ellenőrzése szakmai módszertani kérdésekben segítség;
 • A feladatok megvalósításának véleményezése, javaslatok a változtatásra;
 • Szaktanácsadó segítségének igénylése;
 • A pályakezdő és új pedagógusok munkájának támogatása;
 • A nevelőtestület által átruházott feladatok, javaslatok felterjesztése a nevelési program módosítására;
 

4.4.3 A szakmai munkaközösség vezető feladatai, jogai:

 
 • A választott óvodai szakmai és módszertani tevékenység irányítása, ellenőrzése
 • Az éves munkaterv, és az év végi beszámoló elkészítése,
 • A pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése
 • A szakirodalom, az új módszerek figyelemmel kisérése,
 • A bemutató foglalkozásokon látottak értékelése, feldolgozása,
 • Javaslatok adása szakmai munkára, szakmai továbbképzésre vonatkozóan
 
 

4.5 A szülői közösség

 
Az óvodában a szülők jogaik érvényesítésére, illetve kötelességeik teljesítése érdekében szülői szervezetet működtetnek. (Nkt. 73.§ (1) )Az óvodai csoportok szülői szervezeteit az egy csoportba járó gyermekek szülei alkotják. Csoportonként maguk közül legalább 2 maximum 3 fős vezetőséget választanak. A csoportban kiválasztottak alkotják az óvodai szülői munkaközösséget. Munkájukat a választott elnök irányítja. Az óvoda telephelyén működő szülői közösség elnökhelyettest választ, aki szoros kapcsolatot tart az elnökkel. Az SZMK a tanév elején elkészített, és az óvoda vezetése által elfogadott munkaterv szerint működik, mely munkaterv része az óvoda éves munkatervének. Az elnökkel és elnök-helyettessel az óvodavezető tartja a kapcsolatot. A csoportok szülői szervezeti kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat, választott tagok segítségével juttathatják el az óvoda vezetőjéhez.
Az óvodai szülői szervezet vezetősége, akkor határozatképes, ha az érdekeltek több mint 50%-a jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az óvoda vezetője a szülői szervezetet nevelési évenként egy alkalommal hívja össze, ekkor tájékoztatást ad az óvoda feladatairól, tevékenységéről. Az SZMK évente legalább két alkalommal ülésezik.
 
Az óvoda szülői szervezete véleményezési jogot gyakorol:
 
 • A munkaterv szülőket is érintő részében
 • Az intézmény működésével kapcsolatos kérdésekben
 • A nevelési program elfogadásakor, módosításakor
 
Egyetértési joga van:
 
 • A házirend elfogadása, módosítása esetén
 • Az SZMSZ elfogadása, módosítása esetén
 
Döntési jogot gyakorol:
 
 • A szülőket anyagilag érintő ügyekben
 • Megválasztja a saját tisztségviselőit
 • Kialakítja saját működési rendjét
 • Az óvodai munkatervhez igazodva elkészíti, elfogadja munkatervét
 

5. Külső kapcsolatok rendszere, formája és módja

 

5.1 Családi napközi (bölcsőde)

 
Cél: a zökkenőmentes bölcsőde óvoda átmenet biztosítása
Feladat: a kapcsolat folyamatos fenntartása, információ csere
Kapcsolattartó: óvodavezető, illetve a munkatervben meghatározott megbízott
Az együttműködés formái:
 • kapcsolatfelvétel, információcsere
 • leendő óvodások meghívása az óvodai rendezvényekre
 • bölcsődés korúak látogatása az óvodában
 

5.2 Iskola

 
Cél: a lassú átmenet biztosítása
Feladat: a kapcsolat folyamatos fenntartása, információ csere
Kapcsolattartó: óvodavezető, illetve a munkatervben meghatározott megbízott
 
Az együttműködés formái:
 • Intézményvezetői kapcsolattartás;
 • Szükség szerinti információ csere;
 • Az óvónők látogatása az első osztályban;
 • A leendő elsős tanító(k) látogatása az óvodában;
 • Közös programok az alsós osztályokkal, tanítóikkal;
 • Iskolai programok hirdetése az óvodában
 

5.3 Reichel József Művelődési Ház

 
Cél: szakmai együttműködés biztosítása
Feladat: a kapcsolat folyamatos fenntartása, információ csere
Kapcsolattartó: óvodavezető, illetve a munkatervben meghatározott megbízott
 
Az együttműködés formái:
 • Részvétel a szervezett programokon
 • Éves munkaterv közös egyeztetése
 • Programok, hirdetmények kifüggesztése
 • Testnevelés foglalkozás tartása a nagyteremben
 

5.4 Egyházak

 
Feladat: a törvény által előírt kötelezettség biztosítása. A katolikus és a református egyházzal állunk jelenleg kapcsolatban
Kapcsolattartó: óvodavezető, illetve a munkatervben meghatározott megbízott
Az együttműködés formái:
 • Hely, idő biztosítása a hittan oktatásra
 

5.5 Fenntartó

 
Kapcsolattartó: óvodavezető
Az együttműködés formái:
 • Jelentések, beszámolók készítése;
 • Szóbeli tájékoztatás;
 • Intézményvezetői értekezletek;
 • Munkamegbeszélések;
 • Kölcsönös informálás;
 • Együttműködés az önkormányzat dolgozóival.
 

5.6 Német Nemzetiségi Önkormányzat

 
Kapcsolattartó: óvodavezető, illetve a munkatervben meghatározott megbízott
Az együttműködés formái:
 • részvétel a programokon;
 • megbeszélések
 • kapcsolatok kiépítése közösen;
 • közös programok szervezése
 • véleményezési jog
 

5.7 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

 
Kapcsolattartó: óvodavezető, illetve a munkatervben meghatározott gyermekvédelmi megbízott
A kapcsolattartás formái:
 • jelentések
 • jelzőrendszeri találkozó évente legalább 3 alkalommal
 • egyeztetések
 • közös családlátogatások
 • információ csere
 • esetmegbeszélések
 

5.8 Pedagógiai Szakszolgálat

 
Kapcsolattartó: óvodavezető, illetve a munkatervben meghatározott megbízott.
Szakszolgálati intézmények: Nevelési Tanácsadó, Szakértői Bizottság, Országos Beszédvizsgáló Intézet.
Az együttműködésért az óvodavezető, az óvodapedagógus, a logopédus és a pszichológus felel.
 

5.9 Egészségügyi szolgáltató

 
Kapcsolattartó: óvodavezető, illetve a munkatervben meghatározott megbízott
Az együttműködés formái:
 • Kapcsolattartás a védőnővel, orvossal, fogorvossal, üzemorvossal
 • Megbeszélés, egyeztetés, információ áramlás biztosítása
 

6. Az óvoda működésének rendje

 

6.1 Az óvoda nyitva tartása

 
A nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart.
Óvodánk napi 11,5 órás munkarendben, hétfőtől péntekig reggel 6 órától délután 1730 óráig tart nyitva.
 
Az ügyelet reggel 6-7 óráig, délután 1630-1730 óráig tart.
A gyermekekkel a nyitva tartás alatt óvodapedagógus foglalkozik.
Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az óvoda vezetője engedélyezheti.
Nevelés nélküli munkanapot évente 5 alkalommal szervezünk, melyet nevelési értekezletek, illetve továbbképzések céljára használunk fel. Az értekezletek idejéről a szülők jogszabályban előírtak szerint 7 nappal a nevelés nélküli munkanap előtt tájékoztatást kapnak.
 
A nyári időszakban az óvoda 1 hónapig, a fenntartó által jóváhagyott időben zárva tart. Ilyenkor történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a csoportszobák közös helyiségek, konyha nagytakarítása festése.
Karácsony és újév között fenntartói engedéllyel az óvoda zárva tarthat, amennyiben a szülők – előzetes felmérés alapján – nem igényelnek ügyeletet.
Rendkívüli esetben, ha a gyermekek létszáma erősen lecsökken vagy a dolgozók betegség miatti helyettesítése másként nem oldható meg, a teljes nyitvatartási időben a csoportokat össze lehet vonni. Ekkor a csoport létszáma nem haladhatja meg a 25 főt.
Az óvoda napirendjét úgy kell kialakítani, hogy a szülők gyermekeiket az óvodai tevékenységek zavarása nélkül behozhassák, vagy hazavihessék.
Az adott nevelési év végén iskolába készülő gyermekeknek lehetőség szerint 8 óráig be kell érkezniük az óvodába.
 

6.2 A vezetők benntartózkodásának rendje

 
Az óvoda teljes nyitva tartás ideje alatt vezetőnek tartózkodnia kell az épületben. Amennyiben az óvodavezető nem tud az intézményben tartózkodni, úgy a helyettesítés szabályai lépnek életbe.
 

6.3 A dolgozók munkarendje

 
Az intézményben dolgozók jogállását, a szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelő részletes feladatait, kötelezettségeit és jogait minden dolgozó névre szóló munkaköri leírásban kapja meg. A munkaköri leírásokat az óvodavezető készíti el illetve aktualizálja minden év november 30-ig. Ezeket az SZMSZ 1. számú melléklete tartalmazza.
 
Az óvodapedagógusok munkaideje heti 40 óra, amely a kötelező órákból, valamint a nevelőmunkával vagy a gyermekek ellátásához kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges időből áll. Kötött munkaidejük heti 32 óra.
A pedagógusok napi munkaidejét, a felügyeleti és helyettesítési rendet a vezető és vezető-helyettes állapítja meg, az intézmény foglalkozási rendjének megfelelően. Az óvodapedagógusok munkaidő beosztását a székhelyen a vezető, a telephelyen a vezető- helyettes készítik el. A pedagógusok egyedi beosztása szerint reggeli munkakezdése 6, 630 vagy 7 óra. Ennek megfelelően változik a munkaidő befejezése. A délutános pedagógus munkaidejének kezdete 10, 1030, 11, vagy 1130.
A pedagógusok számára a kötelező óraszámon felül a nevelő-oktató munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy a kijelölést az óvodavezető adja.
Az óvodavezető kötelező óraszáma 10 óra.
Pedagógiai asszisztens és gyógypedagógiai asszisztens munkaideje: heti 40 óra gyermekek között.
A technikai dolgozók munkaideje heti 40 óra.
A székhelyen a dajkák munkarendje: 6-14 óráig, és 930-1730 óra között, a telephelyen 6-14 és 8-16 óráig tart.
Takarítónő munkaideje heti 40 óra osztott munkarendben. Naponta 600-900 és 1400-1900.
A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának zavartalan biztosítását, a gyermekek érdekeit kell figyelembe venni.
Az óvodatitkár heti munkaideje 40 óra, naponta 8-16 óra között.
A szakács és a konyhai dolgozók heti munkaideje 40 óra 6-14 óráig tart.
Az élelmezésvezető heti munkaideje 40 óra: 7-15 óráig tartózkodik az óvodában.
A kertész karbantartó heti munkaideje 40 óra: 6-14 óra között.
Az óvoda dolgozói a fenti alapelvek betartása mellett javaslatot tehetnek egyéb szempontok, kérések figyelembevételére.
A megbízások alapelvei: a rátermettség, a szaktudás, az egyenletes terhelés.
Az óvoda dolgozói naprakészen jelenléti íven vezetik kötelező órájukat, illetve munkaidejüket.
 
Az intézmény valamennyi dolgozója köteles a munkaidő kezdete előtt 10 perccel megjelenni.
 

6.4 A távolmaradások igazolása

 
Az alkalmazottak munkából való távolmaradását a munka megkezdése előtt jelentenie kell közvetlen felettesének, illetve közvetlen kollégájának, hogy gondoskodni lehessen a szakszerű helyettesítéséről.
 

6.5 Az óvoda munkáját segítő testületek, szervek, közösségek

 
Szakmai szervezetek:            
 • nevelőtestület
 • munkaközösség
 
Civil szervezet:                       Pilisborosjenői Óvodáért Alapítvány
 

6.6 Egyéb, a működés rendjére vonatkozó általános rendelkezések

 
Az óvoda zárva tartási ideje alatt a hivatalos ügyek intézése külön ügyeleti rend szerint működik. Az ügyeleti rendet az óvoda vezetője határozza meg és azt a szülők, és az alkalmazotti közösség tudomására hozza.
Az óvoda helyiségeit más, nem nevelési célra átengedni csak a gyermekek távollétében, az alapító okiratban foglaltak szerint lehetséges. Az óvoda épületét, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni.
 
Az óvoda konyhájában és melegítő konyhájába csak egészségügyi kiskönyvvel rendelkező személy léphet be.
Az óvodában dolgozóknak maximálisan figyelembe kell venni az ÁNTSZ, illetve a HACCP előírásait.
 
Az óvodában tilos a reklám tevékenység kivéve, ha a reklám gyermekeknek szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, társadalmi közéleti tevékenységgel, illetve kulturális tevékenységgel függ össze. Reklám anyag kihelyezésére csak az óvodavezető adhat engedélyt.
 
 
Az óvoda helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom, vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az óvoda ellátja a gyermekek felügyeletét párt, vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem folytatható.
Az óvoda helységeinek használói felelősek:
 • Az óvoda tulajdonának megóvásáért, védelméért;
 • Az óvoda rendjének, tisztaságának megőrzéséért;
 • A tűz és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért;
 • Az intézmény szervezeti és működési szabályzatában, valamint
 • A házirendben megfogalmazott előírások betartásáért.
 
A csoportszobában szülő csak az engedélyezett alkalmakkor tartózkodhat (ünnepélyek, szülői értekezletek, nyílt napok stb.)
Az intézmény egész területén belül szeszesital fogyasztása tilos.
Az óvoda épületében az óvoda dolgozóin és a gyermekeken kívül csak a hivatalos ügyekben intézkedők tartózkodhatnak. Az óvoda iránt érdeklődőket az óvoda vezetője tájékoztathatja.
Munkatársak hozzátartozói csak előzetes bejelentés és kérelem alapján tartózkodhatnak az óvodában.
 

6.7 A gyermekek kísérése

 
A gyermekek intézményen kívüli kísérése esetén 25 gyermeket – séta alkalmával 3 főnek – közlekedési eszköz használata esetén 5-6 fő szükséges elkísérnie.
 

6.8 Az óvoda berendezése

 
Az óvoda berendezéseit, felszereléseit csak az óvodavezető engedélyével átvételi elismervény ellenében lehet az óvodából elvinni.
A műszaki cikkeket csak a használati utasításnak megfelelően lehet használni.
 

6.9 Dohányzás

 
Az óvoda egész területén, valamint az óvoda kerítésének 10m-es körzetében dohányozni tilos!
 

6.10 Mobiltelefon használata

 
Mobiltelefont a csoportokban csak az átfedési időben lehet használni. A nap többi részében készülék csak néma üzemmódban lehet a csoportban.
 

6.11 Az udvar használati rendje

 
Az óvoda udvarán gyermek csak addig tartózkodhat, amíg szülője meg nem érkezik.
Az udvar játszótérként nem használható
 

6.12 Óvodai felvétel, átvétel, óvodai elhelyezés

 
Az óvodába a gyermekek felvétele, átvétele jelentkezés alapján történik. Az óvodai beiratkozások idejét és módját a fenntartó határozza meg, az adott év március 1 és április 30 közötti időszakban. Az óvoda a határidő előtt legalább 30 nappal köteles a beiratkozás időpontját nyilvánosságra hozni. Az óvodába az a gyermek vehető fel, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy a településen minden három éves vagy annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. §)
 
A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik. A beiratkozás minden évben az óvodában történik. A gyermekek óvodai felvételéről, átvételéről az óvodavezető dönt. A felvételkor az óvodavezető nem tagadhatja meg a hátrányos helyzetű gyermekek felvételét. (Nkt. 49. §)
 
Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyerekek számát, az óvodavezető javaslatára a fenntartó felvételi bizottságot hoz létre, mely dönt a felvételekről. (Nkt 49. § (2)
Az óvoda székhelyére és telephelyére felvett gyermekek csoportba történő beosztásáról az óvodavezető dönt (a lehetőségeket mérlegelve) az óvodapedagógusok véleménye és a szülők kéréseinek figyelembevételével.
 

6.13 Felmentés a rendszeres óvodába járás alól

 
A gyermeket a szülő kérésére – ha a család körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja, - a jegyző az óvodavezető, a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos igényét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat. ( Knv. tv. 8§(2) bekezdés)
 

6.14 Az óvodai elhelyezés megszűnése

 
Megszűnik az óvodai elhelyezés ha:
 • a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján;
 • a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására
 • a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján;
 

6.15 A gyermekek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések

 
 • A gyermekek távolmaradását a szülőnek be kell jelenteni;
 • Ha a szülő gyermekét bármely ok miatt nem kívánja óvodába vinni, írásban tájékoztatnia kell az óvodapedagógust, ekkor hiányzása igazoltnak tekinthető;
 • Az egészséges gyermek 10 napnál hosszabb hiányzását az óvoda vezetője engedélyezheti;
 • Ha gyermekek távolmaradása előre nem látható, azt a távolmaradás napján lehetőleg 9 óráig be kell jelenteni az óvodapedagógusnak, óvodatitkárnak;
 • Ha a gyermek, betegség miatt hiányzik, csak orvosi igazolással hozható ismét óvodába;
 • Ha az óvodaköteles (Kntv: 8.§ (2)) gyermek egy nevelési évben 10 napnál többet mulaszt igazolatlanul, úgy az óvoda vezetőjének értesítenie kell az illetékes kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot.
 • Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult, hat órát a gyermeknek az óvodában kell töltenie. Az óvoda vezetője az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt a következményekről. Az összeg kifizetése előtt a jegyzőnek tájékoztatást nyújt a gyermek óvodából – igazolt és igazolatlan – mulasztott napjainak számáról. Értesíti a jegyzőt, a gyermek óvodai elhelyezésének megszűnéséről. (20/2012. (VIII.31.EMMI rendelet 52§ (bb, bc))
 

6.16 Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az óvodával

 
A gyermeket kísérő szülők kivételével, az óvodával jogviszonyban nem álló személyek az óvodatitkárnak jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek meg az óvodában. A belépőket az óvodatitkár az óvodavezetőhöz kíséri.
A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az óvodavezetővel való egyeztetés szerint történik.
Az óvodai csoportok, és foglalkozások látogatását más személyek részére az óvodavezető engedélyezi.
 

7. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje

 
Az ellenőrzés rendszere kiterjed a pedagógus és nem pedagógus munkakörben dolgozókra egyaránt. Az ellenőrzés mindig tényekre épül, lehetőség szerint objektív. Nem minden esetben követi írásos értékelés.
Az ellenőrzés célja:
 • A tervezett feladatok a megfelelő időben és minőségben történő megvalósulása
 • A tényleges állapot összehasonlítása a meghatározott céllal
 • A megvalósulás értékelése, ténymegállapítás és értékelés
 • Segítőszándékú visszajelzés a munka színvonaláról
 • A vezető tervező munkájának segítése
Az ellenőrzési tervet az óvodavezető készíti el. A tervnek tartalmaznia kell az ellenőrzés területét (területeit), módszereit, ütemezését. Az ellenőrzési terv nyilvános, az éves munkaterv része.
 
Szükség esetén rendkívüli ellenőrzésre is sor kerülhet. Ez nem szerepel a munkatervben. A rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhetik a szülői szervezet tagjai is.
Az ellenőrzés és értékelés dokumentumai:
 • Ellenőrzési terv, egy évre szól a munkaterv része (ki, mikor, hol, kit, mit ellenőriz)
 • Feljegyzések az ellenőrzésről (a feljegyzés tartalmát az érintett személlyel ismertetni kell)
 • A teljesítményértékelő kérdőívek
 • Önértékelő kérdőívek
 • Intézkedési tervek
 
 

8. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szempontjai

 
A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés odaítélésének feltételeit nevelőtestületünk az alábbiakban állapítja meg:
 
A kereset-kiegészítés differenciált odaítéléséről e szabályzat alapján az intézményvezető dönt. Döntésének előkészítésében, véleményezési és javaslattevő jogkörrel részt vesznek a vezetői team tagjai.
 
Kereset-kiegészítésben részesülhet intézményünkben az a pedagógus, és nem pedagógus munkatárs, aki az alábbi pontokban felsorolt szempontok közül legalább 3 feltételnek megfelel:
 • A Pedagógiai program által állított szakmai feladatok, szakmai követelmények kiemelkedő színvonalú teljesítése a mindennapi nevelési gyakorlatban;
 • A szakmai munkaközösség(ek)ben való aktív, alkotó részvétel;
 • Tevékeny részvétel a szakmai munka tartalmi megújításában;
 • Pályázatok írása;
 • Az óvoda dokumentumainak átdolgozásában való aktív részvétel;
 • Publikációk, újságcikkek megjelentetése;
 • Bemutató foglalkozások, előadások tartása;
 • A gyermekek, családok szabadidős tevékenységének szervezése;
 • Élményszerző kirándulások, programok szervezése;
 • Az óvodai ünnepélyek, rendezvények megszervezésében, kivitelezésében való alkotó közreműködés;
 • Kiemelkedő közösségteremtő tevékenység (gyermekekkel, nevelőtestülettel, alkalmazotti körrel, szülőkkel való együttműködés);
 • Az óvoda épületének esztétikus, színvonalas dekorálása, az óvoda esztétikus arculatának kialakításában végzett tevékenység;
 • Az óvoda kapcsolatrendszerének működtetésében betöltött kiemelkedő szerep;
 • Intézményünk képviselete a községi rendezvényeken és a helyi médiákban;
 • Intézményünk illetve alapítványunk bevételeinek gyarapításában való aktív részvétel;
 • Példamutató munkafegyelem;
 • Továbbképzéseken, módszertani rendezvényeken, szakmai konzultációkon való részvétel, az eredmények, szakmai tapasztalatok magas színvonalú és hatékony intézményi hasznosítása, átadása;
 • Az óvoda szakmai innovációjában való aktív részvétel.
 
Kiemelkedő munkavégzésért járó kereset-kiegészítést kizáró okok:
 
 • Fegyelmi;
 • 30 napnál hosszabb igazolt távollét, munkamorál megsértése;
 • Igazolatlan hiányzás;
 • A teljesítményértékelés kevésbé alkalmas minősítés;
 • Pedagógushoz, óvodai alkalmazotthoz méltatlan, kirívó magatartás.
 
Az intézmény esetleges bérmaradványaként jelentkező kereset-kiegészítés összege a fentiek, valamint intézményünk önértékelő rendszerének figyelembevételével a gazdasági év végén, jutalomként is szétosztásra kerülhet. A jutalom szétosztása az intézmény vezetőjének döntési joga.
 

9. Óvó-védő előírások

 
Az óvodába járó gyermekek egészségügyi gondozását gyermekorvos és védőnő látja el a fenntartó önkormányzat és a házi gyermekorvosi szolgálat közötti megállapodás alapján. (nem az óvoda szervezésében)
 
A védőnő az óvodai csoportokban rendszeres tisztasági szűrést végez (fejtetvesség). Ennek alapja az egyeztetett munkaterv. Ezen felül, évente egyszer az egészséges életmódra való nevelés keretében játékos előadást tart óvodásainknak.
A kötelező védőoltások az óvodában nem adhatók be.
A fenntartó által biztosított feltételek mellett évente egy alkalommal fogorvosi szűrés történik.
 
Betegségre gyanús, lázas gyermeket az óvodába bevenni nem szabad. Az óvodában megbetegedett gyermeket el kell különíteni, le kell fektetni, szükség esetén orvoshoz kell vinni, valamint gondoskodni kell a szülők mielőbbi értesítéséről. A szülőknek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül el kell vinni az intézményből a beteg gyermeket. Az óvónőnek gondoskodnia kell a beteg gyermek felügyeletéről, ha szükséges a láz csillapításáról. A betegség után a gyermek csak gyermekorvosi, szakorvosi igazolással jöhet óvodába.
 

9.1 Egyéb egészségvédelmi szabályok

 
 • Csoportszobában a szülő csak engedélyezett alkalmakkor tartózkodhat. (váltócipő)
 • Az óvoda működtetése során az ÁNTSZ által meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani (fertőtlenítés, takarítás, mosogatás)
 • Az óvodában a kijelölt munkakörökben csak érvényes egészségügyi kiskönyvvel lehet dolgozni
 • Évente egy alkalommal minden, erre kötelezett dolgozónak munka alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie
 
Az intézménybe ittasan és kábítószer hatása alatt belépni tilos.
 

9.2 Az óvoda dolgozóinak feladatai a gyermekbalesetek megelőzésében

 
Az óvoda vezetője felelős az óvodában a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek a megteremtéséért, a gyermekbalesetek megelőzéséért. A feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó óvodavezetői feladat.
 
Az óvodában alkalmazottak általános feladatai közé tartozik a gyermekek testi épségének megóvása. Minden óvodapedagógus a köznevelési törvényben előírt feladatát képezi, hogy a rábízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges körülményekről meggyőződjék, valamint ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll  a szükséges intézkedéseket megtegye.
 
Az óvodai nevelőmunka folyamán a dolgozóknak a védő-óvó előírások maximális figyelembe vételével kell megszervezni a gyermekek tevékenységét.
A dolgozók kötelesek a rájuk bízott gyermekek testi egészségét védeni, óvni.
Az óvónőknek fel kell hívni a gyermekek figyelmét a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező viselkedési szabályokra, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra.
 
Különösen fontos ez ha:
 • Az udvaron tartózkodnak;
 • Ha különböző közlekedési eszközzel közlekednek (kirándulás);
 • Ha az utcán közlekednek;
 • Ha valamilyen rendezvényen vesznek részt.
 
Az óvodapedagógusoknak baleset esetén azonnali bejelentési kötelezettségük van az óvodavezetője felé.
Az óvoda minden dolgozójának ismernie kell a munkavédelmi szabályzat, a tűzvédelmi utasítás, és a tűzriadó terv rendelkezéseit.
 

9.3 Az óvoda dolgozóitól és a szülőktől elvárható magatartás

 
 • A szabályok mindenkori betartásával ügyelnek a gyermekek testi épségére, egészséges fejlődésére.
 • Az óvoda területén felügyelet nélkül nem engedik a gyermeket játszani
 • Az ajtókat, kapukat mindig csukják, zárják.
 • Rendellenes helyzetet észlelve cselekvően segítsenek
 • Az óvoda dolgozói évenként rendszeresen részt vesznek az általános balesetvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi oktatásokon.
 
Az óvoda vezetője az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi ellenőrzések, szemlék keretében rendszeresen ellenőrzi, s ha kell, a szükséges intézkedéseket megteszi. Az ellenőrzések tapasztalatait, idejét, az ellenőrzést végző személyek nevét a munkavédelmi szabályzat tartalmazza. Az óvoda dolgozói, ha rendellenességet tapasztalnak, azt mielőbb kötelesek jelenteni az óvodavezetőnek.
 
Az intézmény nyitásával és zárásával bármely dolgozó megbízható. Az óvoda zárásáért felelős személy köteles valamennyi nyílászárót ellenőrizni, és az épületet áramtalanítani.
 

9.4 Az óvoda dolgozóinak feladatai a gyermekbalesetek esetén

 
Az óvodapedagógusok feladata a gyermekeket ért baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén a szükséges intézkedéseket megtenni:
 • a sérült gyermeket elsősegélyben részesíteni;
 • ha szükséges orvost hívni;
 • a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon megszüntetni;
 • a gyermekbalesetet azonnal jelezni az óvoda vezetőjének, majd a szülőknek.
 
Minden dolgozónak kötelessége a segítségben részt venni.
Az óvodában történt balesetet, sérülést az óvoda vezetőjének ki kell vizsgálni. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, mit kell tenni a további balesetek elkerülése érdekében és ehhez a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
 
A gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettség teljesítését az óvodavezető végzi.
A három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni és e balesetekről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt a gyermek szülőjének. A jegyzőkönyv egy példányár az óvoda őrzi meg.
A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az óvoda fenntartójának. A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni.
 
Az óvodai nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, a gyermek balesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az óvoda munkavédelmi szabályzata tartalmazza.
 

9.5. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok

 
Az óvoda gyermekvédelmi felelősének neve, elérhetősége az óvoda épületeinek központi faliújságán megtalálható.
A gyermekvédelmi felelős munkáját éves munkatervben meghatározott feladatok alapján végzik. Munkájuk célja:
 • a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése,
 • a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése,
 • segítségnyújtás,
 • együttműködés a társintézmények szakembereivel,
 • szoros kapcsolat kialakítása a segítséget kérő, illetve segítségre szoruló családokkal.
 
A gyermekek védelme, biztonsága, veszélyeztetettség megelőzése és megszűntetése érdekében az óvoda gyermekvédelmi felelőse és óvodapedagógusai együttműködnek a gyermekjóléti szolgálattal, illetve az egyéb szakszolgálatokkal.
 

10. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők

 
Az óvoda működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható eseményt, amely a nevelőmunka szokásos menetét akadályozza, illetve az óvoda gyermekeinek és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti.
 
Rendkívüli eseménynek minősül:
 • a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz,stb.)
 • a tűz
 • a robbanással történő fenyegetés
 
Az óvoda minden dolgozója köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen felettesének jelenteni.
Az óvodavezető dönt a szükséges intézkedésekről és a fenntartó értesítéséről.
 
Akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni.
 
A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell:
 • az intézmény fenntartóját
 • tűz esetén a tűzoltóságot
 • robbanással történő fenyegetés esetén a rendőrséget
 • személyi sérülésesetén a mentőket
 • egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az óvoda vezetője szükségesnek tartja.
 
Haladéktalanul segítséget hívni az alábbi telefonszámokon:
 
Mentők: 104
Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107
Segélyhívó: 112
 
A rendkívüli esemény észlelése után az óvodavezető vagy az intézkedésre jogosult felelős dolgozó utasítására az épületben tartózkodó személyeket riasztani kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó gyermekcsoportoknak a tűzriadó terv és a bombariadó terv mellékleteiben található „Kiürítési terv” alapján kell elhagyniuk.
A gyermekcsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen történő gyülekezéséért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a gyermek óvodapedagógusa a felelős.
 
A veszély észlelője, a bejelentés után a tűzriadó tervben meghatározott módon intézkedik. (riadó jelzése, az épület kiürítésének megkezdése, rendőrség és tűzoltóság értesítése, áramtalanítás, az óvoda udvarára, utcára esetleg a művelődési házba vonulás.
 
A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre:
 • Az épületből minden gyermeknek távoznia kell, ezért az óvodapedagógusnak a termen kívül (pl.: mosdóban) tartózkodó gyermekekre is gondolnia kell!
 • A helyszínt és a veszélyeztetett épületet az óvodapedagógus hagyhatja el utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt –e esetleg valamelyik gyermek az épületben
 • A gyermekeket a terem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő megérkezéskor az óvodapedagógusnak meg kell számolnia.
 
Az óvodavezetőnek, ill. az intézkedésre jogosult felelősnek a veszélyeztetett épület kiürítésével egyidejűleg a felelős dolgozók kijelölésével gondoskodnia kell az alábbi feladatokról:
 • A kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról
 • A közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról,
 • A vízszerzési helyek szabaddá tételéről
 • Az elsősegélynyújtás megszervezéséről
 • Rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, stb.) fogadásáról
 
Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szervek vezetőjét az óvodavezető, vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról:
 • a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről
 • a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról,
 • az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről)
 • a közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről,
 • az épületben tartózkodók létszámáról, életkoráról,
 • az épület kiürítéséről
 
A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója köteles betartani!
 
A tűz esetén szükséges teendők részletes szabályozását a „Tűzriadó terv” tartalmazza.
A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért és a dolgozókkal történő megismertetéséért, valamint szükség szerinti felülvizsgálatáért az óvoda vezetője a felelős.
 
Az épület kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv alapján évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az óvodavezető a felelős.
A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden dolgozójára kötelező érvényűek.
 

11. Az óvodai konyha

 
Biztosítja az óvodások, felnőttek munkahelyi étkezését.
Az óvoda főzőkonyhájába és melegítő konyhájába csak egészségügyi könyvvel rendelkező személy léphet be. Az egészségügyi előírások minden dolgozóra kötelező érvényűek. Az étkezés igénybevétele a törvényi előírásoknak megfelelően történik. A főzés, tálalás, mosogatás, a tisztasági előírások, valamint az ételkiosztás, az ételszállítás, az ételminta vétel és ezek dokumentálása HACCP előírásoknak megfelelően történik.
A konyha területén idegeneknek tartózkodni tilos!
 
A konyha működésével kapcsolatos általános tudnivalók:
 • Az intézmény konyháját az élelmezésvezető hiánya miatt, az intézményvezető vezeti.
 • Biztosítja az óvodai étkeztetés egészséges formáját
 
Étkezés rendje:
 • tízórai: 8-930;
 • ebéd:12-1245;
 • uzsonna: 15-1530.
 

12. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok

 

12.1 Gyermeki élet hagyományos ünnepei az óvodában

 
Ősz
Zene Világnapja
Állatok Világnapja
Erntedankfest – Terményünnep
Martinstag – Márton nap
 
Tél
Advent
Sankt Nikolaus – Mikulás
Madárkarácsony
Weihnachten – Karácsony
Medve nap
Faschingsdeinestag – Farsang
 
Tavasz
Március 15.
Víz Világnapja
Ostern – Húsvét
Föld Napja
Mesevölgy Nap
Muttertag – Anyák napja
Madarak és Fák Napja
Kindertag – Gyermeknap
Abschid von den Schulkindern – Ballagás
 
Az óvodai csoportok műsorai nyitottak, amelyre meghívhatók a szülők és más vendégek is. Az ünnepek szervezéséért, lebonyolításáért a csoportos óvodapedagógusok a felelősek.
 
 

12.2 Gyermekközösséggel kapcsolatos hagyományok

 
 • közös megemlékezés a gyermekek név- és születésnapjáról,
 • ajándékkészítés karácsonyra, anyák napjára nyugdíjasoknak
 • népi és nemzetiségi hagyományok ápolása (jeles napokhoz kapcsolódó szokások)
 • népi kézműves technikák bemutatása, tanítása,
 • kirándulások, múzeum- és színházlátogatás
 • sportnapok, nyílt napok, játszó délelőtt
 
Hagyományos rendezvényeink: karácsony, gyermeknap, anyák napja, ballagás
 
Az óvoda hagyományos ünnepeinek szervezéséért az éves munkatervben szereplő, az óvodavezetője által megbízott óvodapedagógusok a felelősek.
A feladatok elvégzésére intézkedési tervet készítenek, a megvalósítást irányításukkal, ellenőrzésükkel az óvoda dolgozói végzik. A program megvalósulása után értékelik annak sikerességét vagy az esetleges hiányosságokat.
 

12.3 Nevelőkkel kapcsolatos hagyományok

 
 • házi bemutatók szervezése (önkéntes alapon, a munkatervben rögzítve)
 • továbbképzéseken, tanfolyamokon szerzett ismeretek átadása folyamatosan
 • pályakezdő, újonnan belépő dolgozók köszöntése, segítése, felkarolása
 • nyugdíjba vonuló kollégák búcsúztatása
 • közös alkalmazotti kirándulások
 • felnőtt karácsony
 • pedagógusnap
 • szakmai megbeszélések szervezése
 • alkalmazotti értekezlet
 

13. Fegyelmi eljárás szabályai

 
A fegyelmi és kártérítési felelősség pedagógiai célokat szolgál.
Az óvoda a köznevelési feladatának ellátásával kapcsolatban az okozott kárért, vétkességre tekintet nélkül teljes mértékben felel. Kártérítésnél a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni, kivéve, ha az óvoda bizonyítja, hogy a kár működési körén kívül eső, elháríthatatlan ok idézte elő. (Nkt. 59.§ (3))
 

14. Záró rendelkezések

 
A Szervezeti és Működési Szabályzatot az óvoda nevelőtestülete fogadja el, a fenntartó egyetértésével
 
A hatályba lépett Szervezeti és Működési Szabályzatot meg kell ismertetni az óvoda azon alkalmazottaival is, akik nem tagjai a nevelőtestületnek, valamint azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az óvodával, és meghatározott körben használják a helyiségeit. A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása az óvoda valamennyi alkalmazottjára kötelező, megszegése esetén az óvodavezető munkáltatói jogkörében intézkedhet.
 
A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell.
 
A mellékletek a jelen SZMSZ változtatása nélkül is módosíthatók.
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását kezdeményezheti:
 
 • A fenntartó
 • A nevelőtestület
 • Az óvodavezető
 • A szülői közösség
 • Jogszabályi kötelezettség
Pilisborosjenő, 2015. …………………………….              


                                                                       Metzlerné Kutvölgyi Eszter
                                                                                  óvodavezető
 
 
 
 
Mellékletek
 
1. Munkaköri leírások
 
2. Adatkezelési szabályzat
 
3. Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje
 
4. Szabálytalanságok nyilvántartása
 
5. Irattári terv
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mellékletek

 
 1. Munkaköri leírások
 
 
Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda
Märchental Kindergarten Weindorf
2097 Pilisborosjenő Fő u. 41.
Tel: 06 26 336 013 06 30 598 1091
 
Munkaköri leírás
Óvodapedagógusok
 
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
 
Az óvodapedagógus feladatai:
 • Feladata a rábízott gyermekek nevelése és fejlesztése, a legjobb tudásának megfelelően, minden területre kiterjedően.
 • Feladatait a nemzeti köznevelési törvényben meghatározottak szerint, az országos és helyi nevelési program alapján végzi önállóan és felelősséggel.
 • A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyet a vonatkozó jogszabályok határoznak meg.
 • Alkotó módon együttműködik a nevelőmunka fejlesztése, a nevelőtestületi egység kialakítása érdekében.
 • Feladata az együttműködés változatos és célszerű formájának kialakítása.
 • Köteles megtartani a pedagógusetika követelményeit, valamint a munkafegyelem és közösségi együttműködés normáit.
 • Életszemléletében törekedjen a pozitív beállítottságra, működjön együtt a jó munkahelyi légkör megteremtésében.
 
Alaptevékenysége:
 
 • Az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Munkaidejét és kötelező óraszámát a mindenkor érvényben lévő jogszabály alapján határozza meg az óvoda vezetője.
 • Felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért, nevelőtevékenysége keretében gondoskodjon a gyermekek testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről. Az ismereteket sokoldalúan és tárgyilagosan közvetítse. A humanista pedagógia elveivel ellentétes büntetési eljárásokat nem alkalmazhat (pl.: testi fenyítés, megfélemlítés, csoportból való eltávolítás, alvásra, vagy étel elfogyasztására való kényszerítés).
 • Minden óvónőnek hivatásából eredő kötelessége, hogy fejlessze szakmai és általános műveltségét, tökéletesítse pedagógiai munkáját. Ennek érdekében használja fel az önképzésben és a szervezett továbbképzésben biztosított lehetőségeket.
 • Az érvényben lévő alapdokumentum előírásai, és ajánlásai szerint megfelelően felkészül a tervszerű nevelőmunkára. Alkalmazza a gyermekek tevékenységéhez szükséges szemléltető eszközöket, segédanyagokat. Ellátja a szakmai munkával kapcsolatos ügyviteli teendőket.
 • Folyamatosan ellenőrzi, méri, értékeli a gyermekek teljesítményét, fejlődését, és erről a személyiséglapon feljegyzést készít.
 • A csoportszobában és a közös helyiségekben teremtsen esztétikus környezetet, amely harmonizál az óvoda többi helyiségével.
 • A külső világ tevékeny megismeréséhez gondoskodjon biztonságos, külső helyszínekről, kíséretről.
 • A minőségfejlesztésben aktívan vegyen részt.
 • Megfelelő felkészültséggel, felkérésre, vállaljon és végezzen a munkaközösségben feladatokat.
 • Kapcsolatot tart a szülőkkel, pedagógiai és felvilágosító tevékenységével hozzájárul az óvodai és a családi nevelés egységének kialakításához. A gyermekek és a szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja. Részt vesz az óvoda szülői értekezletein, megszervezi és vezeti azt, a szükségleteknek megfelelően fogadóórát tart. A szülőket folyamatosan érdemben tájékoztatja az óvodában folyó nevelőmunkáról, a gyermek fejlődéséről. Lehetőleg a gyermek óvodába kerülése előtt családlátogatást végez, melyről feljegyzést készít. Közreműködik a gyermek – és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermeke fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.
 • A nevelés folyamatosságának biztosítása érdekében kapcsolatot tart az iskolai nevelőkkel. Az iskolaérettség megállapításához szakvéleményt készít.
 • Támogatja az orvos, a védőnő, a gyermekjóléti szolgálat munkáját.
 • Felelős a rábízott gyermekek testi épségéért, csoportját nem hagyhatja felügyelet nélkül. A gyermekek egészségügyi állapotáról, magatartásáról, viselkedéséről, értelmi képességeinek fejlődéséről a szülőt érdemben rendszeresen tájékoztatja. Együttesen gondoskodnak a kultúrált étkezés, a nyugodt pihenés és gondozás feltételeinek biztosításáról.
 • A gyermek életkorának, fejlettségének, figyelembevételével elsajátíttatja a közösségi együttműködés magatartási szabályait, törekszik azok betartására.
 • Naprakészen vezeti a csoportmunkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat (mulasztási napló, csoportnapló, személyiséglapok).
 • Alapvető feladata a rábízott gyermek egyéni differenciált nevelése, a gyermekközösségnek alapítása, fejlesztése. Vegye figyelembe a gyermek egyéni képességeit, tehetségét, fejlődési ütemét, szociokultúrális helyzetét átlagtól eltérő másságát. Biztosítsa a gyermekek részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket. Feladata a tehetséggondozás, felzárkóztatás, a preventív nevelőmunka.
 • Köteles a balesetveszélyt elhárítani, megelőzni, a szükséges intézkedéseket ennek érdekében megtenni.
 • Az óvodában, olyan időpontban jelenjék meg, hogy munkaidejének kezdetekor munkavégzésre, rendelkezésre álljon. Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelezze vezetőjének, kollégájának, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát.
 • A pedagógiai munkával, az óvoda ügyvitelével és működésével kapcsolatos - kötelező óraszámon kívüli - rendszeres, vagy esetenkénti teendőket a vezető útmutatása szerint végzi.
 • Óvja az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait. A csoportszobában elhelyezett leltári tárgyakért és az általa használt eszközökért leltári felelősséggel tartozik. A munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.
 • Az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival és munkájával, a gyermekek egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni.
 • Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont, magánügyeit gyorsan, a nevelőmunka zavarása nélkül intézze el.


 
Az óvodára háruló feladatokból az óvónő köteles az alábbi részfeladatokat ellátni a vezető útmutatása szerint.
Helyettesítés
Szülői értekezlet tartása
Előadás, beszámoló, korreferátum, gyakorlati bemutató tartása
Szertárfelelős
Könyvtárfelelős
Jegyzőkönyvvezetés
Az óvodai munkatervben szereplő rendezvények, szabadidős tevékenységek megszervezése a heti 40 órás munkaidőn felül is.
Pályázatírásban való részvétel
Továbbtanulók segítése
Hallgatók gyakorlatának vezetése
Leltározás, selejtezés előkészítése
Felkérés alapján vállalhat munkavédelmi és tűzvédelmi megbízatást.
Ifjúságvédelmi feladatokat vállalhat, mint ifjúságvédelmi felelős.
 

Egyéb elvárások:
Kulturált megjelenésével, magatartásával, viselkedésével és beszédkultúrájával pozitív mintát ad, képviseli az óvoda szellemiségét.
Tiszteletben tartja az óvoda szokásait, hagyományait, képviseli és védi érdekeit. Segítőkész, nyitott, és korrekt munkatársai kapcsolatainak kialakításával, magatartásával hozzájárul az intézmény jó munkahelyi légkörének alakításához.
 
A munkaköri leírást átvettem, a leírásban foglaltakat tudomásul vettem, elfogadtam.
 
 
 
Kelt:
 
 
 
                                                                              ……..………………………………..
Munkavállaló

Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda
Märchental Kindergarten Weindorf
2097 Pilisborosjenő Fő u. 41.
Tel: 06 26 336 013 06 30 598 1091
 
Munkaköri leírás
Óvodavezető helyettes
 
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
 
Kötött munkaideje: 24 óra
Helyettesi feladatvégzés óraszáma: 8 óra/hét
 
A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények:
 • vezető helyettesként felelősséget érez az intézmény szakszerű és törvényes működéséért;
 • segíti és támogatja a vezető munkáját a gyerekek, a szülők, a munkatársak és a fenntartó elvárásait figyelembe véve;
 • a munkamegosztás szerinti feladatait maradéktalanul ellátja;
 • tiszteletben tartja a kizárólagosan a vezető kompetenciájába tartozó feladatokat.
 
A munkakör célja:
 • az intézményvezető távollétében képviseli az óvodát;
 • segíti az intézmény működését és a vezető munkáját;
 • a munkamegosztás szerint ellátja a rábízott pedagógiai szakmai, tanügy igazgatási, munkáltatói, gazdasági adminisztratív feladatokat;
 • részt vesz a belső ellenőrzés feladataiban.
 
A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása:
A teljes munkaidő kitöltése alatt alapvető feladatok: pedagógiai-szakmai, tanügy igazgatási feladatok.
 
Az óvodavezető helyettes feladatai:
 • aktívan részt az óvoda nevelési programjának kialakításában, s elősegíti annak megvalósulását. Javaslatot tesz a módosításra, amennyiben szükségesnek érzi;
 • segíti a pályakezdő, illetve az új kolléga szakmai tájékoztatását;
 • az óvoda rendezvényeinek előkészítésében tevékenyen részt vesz;
 • ellenőrzi az egyenlő bánásmód elvének érvényesülését, segítve a vezető munkáját;
 • ösztönzi a pedagógusok tervszerű és folyamatos önképzését;
 • elősegíti az újító szándékú, korszerű pedagógiai törekvések kibontakoztatását;
 • figyelemmel kíséri az intézményben folyó pedagógiai munkát és rendszeresen értékeli annak színvonalát, eredményességét és hatékonyságát;
 • az óvodai dokumentumokat jól ismeri és Ő is gondoskodik arról, hogy az érintettek ismerjék ezek tartalmát.
 
Tanügyigazgatási feladatok:
 • adatok kigyűjtésével segíti az éves statisztika elkészítését;
 • a vezető távollétében informálja a fenntartót a gyereklétszám alakulásáról;
 • biztosítja az intézményen belüli információáramlást;
 • vezetői kérésre ellenőrzi a csoportnaplók, a felvételi és mulasztási naplók vezetését és azok tartalmát;
 • javaslatot tesz arra, hogy az óvoda nevelés nélküli munkanapjain milyen pedagógiai tartalmú előadást, foglalkozást szervezzenek;
 • figyelemmel kíséri az intézményben folyó gyermekvédelmi munka ellátását;
 • a balesetvédelmi szabályok betartását folyamatosan ellenőrzi és a hiányosságokat azonnal jelzi a vezetőnek;
 • kapcsolatot tart a szülői munkaközösséggel, évente egy alkalommal összehívja őket.
 
Munkáltatói humánpolitikai feladatok:
 • naprakészen vezeti a szabadság nyilvántartást és elkészíti a szabadságolási ütemtervet;
 • elkészíti a dolgozók munkabeosztását, ügyeleti rendjét és nyomon követi ezek betartását;
 • megszervezi és ellenőrzi a dajkák napi munkáját;
 • megszervezi a hiányzó dolgozók helyettesítését és erről tájékoztatja a vezetőt;
 • ellenőrzi a jelenléti ívet;
 • a dolgozók munkavégzése során tapasztalt közérdekű, pozitív, illetve negatív észrevételeiről tájékoztatja az óvoda vezetőjét;
 • javaslatot tesz a jutalmazás elbírálására, a kereset kiegészítés elosztására és a kitüntetésekre;
 • segíti a pályakezdő, illetve az új kolléga beilleszkedését;
 • a kollektíván belül elősegíti a munkafegyelem és a törvényesség megtartását, a munkaviszonyát vétkesen megszegő dolgozó törvényes felelősségre vonását;
 • személyes példájával segíti a jó munkahelyi légkör kialakítását.
 
Gazdasági adminisztratív feladatok:
 • a vezető hosszabb távolléte esetén biztosítja a pontos aatszolgáltatást. az intézménybe érkező ügyiratokat naprakészen átnézi, érdemben intézkedik;
 • részt vesz az óvoda számára szükséges különböző eszközök vásárlásában.
 • javaslatot tesz a szükséges javításokra, felújításokra, beszerzésekre;
 • betartja a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét;
 • feladata az intézmény költségvetésének ismeretében a takarékos gazdálkodás, az intézményi vagyon őrzése, védelme.
 
 
A munkaköri leírást átvettem, a leírásban foglaltakat tudomásul vettem, elfogadtam.
 
 
 
Kelt,
 
 
 
 
 
_____________________________
                 munkavállaló

Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda
Märchental Kindergarten Weindorf
2097 Pilisborosjenő Fő u. 41.
Tel: 06 26 336 013 06 30 598 1091
 
Munkaköri leírás
 
Munkaközösség vezető
 
Munkavállaló neve:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
 
A munkaközösség vezetőt az óvodavezető bízza meg. Visszahívása is hasonlóan történik. A munkaközösség vezetőnek véleményezési joga van a pedagógiai program, a munkaterv és a belső ellenőrzések tervezésénél.
 
Főbb tevékenységei:
 
 •  Irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős a munkaközösség szakmai munkájáért. Ennek írásos dokumentumát szeptember 30-ig elkészíti és leadja az óvodavezetőnek.
 • Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a nevelőtestület számára, igény szerint az intézményvezető részére a munkaközösség tevékenységéről.
 • Szervezi és segíti kollégái munkáját, különös tekintettel a pályakezdőkre, illetve új belépőkre.
 • Aktívan, példamutatóan részt vesz az óvoda programjaiban, azok szervezésében, lebonyolításában.
 • Részt vesz a fegyelmi eljárások kidolgozásában, lefolytatásában.
 • Rendszeres hospitálást végez.
 • Tervezi és végzi az évközi és tanév végi eredményméréseket, ezek értékelését.
 • Figyelemmel kíséri a pályázatokat, időben leadja a nevezéseket.
 • Felméri munkaközössége továbbképzési igényeit, közreműködik a megvalósításban.
 • Figyelemmel kíséri a szakleltárt, javaslatot tesz új eszközök beszerzésére, illetve a selejtesére.
 • Személye a legfőbb összekötő kapocs az óvodavezető és a nevelőtestület tagjai között.
 • Segíti az óvoda munkatervében nem rögzített, év közben adódó feladatok megoldását.
 • Szoros kapcsolatot tart a gyermekvédelmi felelőssel.
 • Részt vesz az ügyeleti és helyettesi beosztások elkészítésében, azok teljesítésének ellenőrzésében.
 • Részt vesz a nyílt nap a leendő óvodások ismerkedő foglalkozásának megszervezésében.
 
 
A munkaköri leírást átvettem, az abban foglaltakat tudomásul vettem, elfogadtam.
 
 
Kelt:
 
 
                                                           _____________________________
                                                                             munkavállaló
 

Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda
Märchental Kindergarten Weindorf
2097 Pilisborosjenő Fő u. 41.
Tel: 06 26 336 013 06 30 598 1091
 
Munkaköri leírás
Pedagógiai asszisztens
 
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
 
A pedagógia asszisztens alapfeladatai:
 
 • Heti kötelező óraszámát köteles az óvodában munkával eltölteni.
 • Köteles a munkaidő – a munkakezdés és a munkaidő lejártának – pontos betartására.
 • Munkaidő alatti eltávozást az óvodavezető vagy az óvodavezető-helyettes engedélyezheti.
 • Betegség vagy egyéb ok miatti hiányzás esetén köteles az óvodavezetőt vagy a helyettest értesíteni.
 • Köteles az óvodai munkarend, napirend az együttélés normáinak betartására.
 • Köteles elvégezni minden olyan szervezési, pedagógiai, gondozási feladatot, amelyet munkaköréhez kapcsolódóan az intézményvezető ellátási körébe utal.
 • Feladata a nevelőmunka közvetlen segítése, a rábízott gyermekek felügyelete, gondozása, irányítása a legjobb tudásának megfelelően, minden területre kiterjedően.
 • Feladatait a jogszabályi rendelet szerint, az országos és a helyi pedagógiai program, a helyi dokumentumok alapján végzi az intézményvezető irányításával.
 • A alkalmazotti közösség tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyet a vonatkozó jogszabályok határoznak meg.
 • Alkotó módon együttműködik a nevelőmunka szervezése, a szervezeti egység kialakítása érdekében.
 • Köteles megtartani a nevelési intézmény etikai követelményeit, valamint a munkafegyelem és közösségi együttműködés normáit.
 • Életszemléletében törekedjen a pozitív beállítottságra, működjön együtt a jó munkahelyi légkör megteremtésében.
 
Részletes feladatai:
 
 • Tevékenységek közben, foglalkozás alatt, segít az esetleges konfliktus helyzetek kezelésében
 • A délelőtt folyamán egyénileg foglalkozik a gyermekekkel.
 • Segít az óvodapedagógusoknak az eszközök elkészítésében
 • A kijelölt csoportban az udvarra indulás előtt és a levegőzés után a mosdóban és az öltözködésben, vetkőzésben segíti a gyermekeket az óvodapedagógusok útmutatásai alapján.
 • Támogatja, segíti a gyermekek önkiszolgálási, naposi tevékenységét az óvodapedagógusok elvárásainak megfelelően.
 • Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik, az ételeket az óvodapedagógusokkal és a dajkákkal együtt osztja, szedi össze a maradékokat.
 • Segít az altatásban, az alvó gyermekcsoportra szükség szerint felügyel.
 • Folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek szükségleteit, igény szerint segít (orrtörlés, WC használat, ruhacsere, stb)
 • Átkíséri a gyermekeket a művelődési házba, jelen van és segíti a tornafoglalkozásokat
 • Csendes pihenő után a csoport szokásainak megfelelően segít az öltözésben, tisztálkodásban.
 • Az óvodai ünnepélyeken, programokon aktívan közreműködik, a szervezési feladatokban az óvodavezető, a helyettes és az óvodapedagógusok útmutatásai szerint részt vesz.
 • Az óvodapedagógus kérésére fénymásolást végez.
 • Az óvodai leltárkészítésben aktívan részt vesz.
 • Szervezi a szabadidős tevékenységeket.
 • Részt vesz, segít az épület, a csoportszobák dekorálásában.
 • Segít az ünnepekre való készülődésben.
 • Sétákra, kirándulásokra, óvodán kívüli kulturális programokra elkíséri a csoportokat.
 • Részt vesz a különböző programok szervezésében
 • Szükség esetén orvoshoz kíséri a gyermekeket.
 • Rendezi a faliújságokat, kifüggeszti a friss információkat
 • Állandó helyettesítéseket lát el: hiányzás, betegség, továbbképzések alkalmával.
 • Statisztikai adatszolgáltatásnál segít az óvodavezetőnek
 
Alaptevékenysége:
 
 • Az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. A pedagógiai asszisztens közvetlenül a nevelési folyamatok segítője, gondozási és szervezési feladatok résztvevője.
 • Munkaidejét a mindenkor érvényben lévő jogszabály alapján határozza meg az óvoda vezetője, heti 40 óra.
 • Köteles megismerni az intézmény alapdokumentumait: Házirend, SZMSZ, Pedagógiai Program és egyéb, a munkájához kapcsolódó szabályzatok.
 • Ellátja a munkájával kapcsolatos ügyviteli teendőket.
 • Az óvodapedagógusokkal összhangban tervezi meg a heti feladatait, programját
 • Felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért, nevelőtevékenységének keretében gondoskodik a gyermekek testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről. Az ismereteket sokoldalúan és tárgyilagosan közvetíti.
 • Óvja az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait. A csoportszobában elhelyezett leltári tárgyakért és az általa használt eszközökért leltári felelősséggel tartozik.
 • Az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival és munkájával, a gyermekek egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni.
 • Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont, magánügyeit gyorsan, a nevelőmunka zavarása nélkül intézze el, mobiltelefonját csak némított állapotban tarthatja magánál a csoportszobában
 • A balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat mindenkor betartja az évenkénti oktatáson részt vesz
 
 
Az óvodára háruló feladatokból köteles az alábbi részfeladatokat ellátni a
vezető útmutatása szerint:
Helyettesítés: amennyiben pedagógus végzettséggel rendelkezik
Szülői értekezleten való részvétel
Beszámoló tartása
Szertárfelelős
Könyvtárfelelős
Jegyzőkönyvvezetés
Az óvodai munkatervben szereplő rendezvények, szabadidős tevékenységek megszervezése a heti 40 órás munkaidőn felül is.
Pályázatírásban való részvétel
Leltározás, selejtezés előkészítése
Felkérés alapján vállalhat munkavédelmi és tűzvédelmi megbízatást
Ifjúságvédelmi feladatokat vállalhat, mint ifjúságvédelmi felelős
 
Kulturált megjelenésével, magatartásával, viselkedésével és beszédkultúrájával pozitív mintát ad, képviseli az óvoda szellemiségét. Tiszteletben tartja az óvoda szokásait, hagyományait, képviseli és védi érdekeit. Segítőkész, nyitott és korrekt munkatársai kapcsolatainak kialakításával, magatartásával hozzájárul az intézmény jó munkahelyi légkörének alakításához.
 
A munkaköri leírást átvettem, az abban foglaltakat tudomásul vettem, elfogadtam.
 
Kelt:
 
_____________________________
                 munkavállaló
 

Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda
Märchental Kindergarten Weindorf
2097 Pilisborosjenő Fő u. 41.
Tel: 06 26 336 013 06 30 598 1091
 
Munkaköri leírás
Gyógypedagógiai asszisztens
 
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
 
A munkakör célja:
A családi nevelés és a pedagógiai, gondozói, segítő fejlesztőmunka kiegészítése. Az óvodáskorú gyermekek testi-, szellemi-, lelki gondozása, felügyelete, segítése. A hiányzó alkalmazottak helyettesítése nem pedagógusok esetében munkaköri leírás szerint, pedagógusok esetében pedig gyermekfelügyelet és a gyermekek biztonságáról való gondoskodás az érintett csoportban és munkaterületen.
A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása:
 
Pedagógiai szakmai, segítő, fejlesztő feladatok:
 
 • A gondjára bízott gyermekek testi épségéért teljes körű felelősséggel tartozik. Köteles gondoskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális segítéséről a pedagógusok iránymutatása szerint;
 • tudásának és szakmai felkészültségének maximumát adva foglalkozik a gyermekekkel, annak tudatában, hogy modell, minta, esetleg példakép számukra;
 • munkavégzésében alapvető szempont az óvoda házirendjének, a csoportok heti- és napirendjének betartása, figyelemmel kísérése;
 • foglalkozásokon óvodapedagógus irányításával segíti a csoportban folyó munkát, az eszközöket előkészíti, elrakja, segít a csoportszoba átrendezésében, a gyermekek eszközeinek előkészítésében. Egyes gyermekeknek egyéni segítséget nyújt, hogy a foglalkozáson megfelelően tudjanak tevékenykedni;
 • ügyel a folyosói rendre, a WC rendeltetésszerű használatára, a kézmosásra, a gyermekek étkezésére. Részt vesz a tízórai, az ebéd és uzsonnáztatás lebonyolításában. Az udvari levegőztetésnél, sétánál segít a gyermekek öltözködésében, az udvari rend megtartásában, játékot kezdeményez;
 • ellenőrzi, figyelemmel kíséri az egészséges életmód, higiéniás előírások betartását;
 • sétánál, óvodán kívüli foglalkozásoknál, kirándulásoknál segíti a gyermekek utcai közlekedését, a programokon való kultúrált részvételt;
 • a délutáni foglalkozásokon a pedagógus útmutatása szerint segít a szervezett foglalkozások előkészítésében, levezetésében. Esetenként önállóan megtervezi és levezeti a játékot;
 • egyéni fejlesztéseket és mozgásfejlesztést végez, és azt dokumentálja;
 • csendes pihenő alatt és szabadidejében szemléltető eszközöket készít, azokat karbantartja, előkészíti a következő napokra;
 • segít a gyermekek hazabocsátásánál;
 • óvodapedagógus útmutatása alapján önállóan egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést végez. A megtanult fejlesztőterápiák egyes elemeit a pedagógus útmutatása szerint a gyermekekkel gyakorolja;
 • kisebb baleset esetén elsősegélyt nyújt, de erről mindenképpen értesíti a beosztott pedagógust vagy vezetőt;
 • körültekintően gondoskodik a balesetveszélyes helyzetek elkerüléséről. Baleset esetén az SZMSZ előírásainak megfelelően jár el;
 • ismeri az intézmény alapdokumentumait. Munkáját minden esetben az említett dokumentumok alapján és a pedagógusok útmutatása szerint végzi.
 
Az óvodára háruló feladatokból köteles az alábbi részfeladatokat ellátni a
vezető útmutatása szerint:
Helyettesítés: amennyiben pedagógus végzettséggel rendelkezik
Szülői értekezleten való részvétel
Beszámoló tartása
Szertárfelelős
Könyvtárfelelős
Jegyzőkönyvvezetés
Az óvodai munkatervben szereplő rendezvények, szabadidős tevékenységek megszervezése a heti 40 órás munkaidőn felül is.
Pályázatírásban való részvétel
Leltározás, selejtezés előkészítése
Felkérés alapján vállalhat munkavédelmi és tűzvédelmi megbízatást
Ifjúságvédelmi feladatokat vállalhat, mint ifjúságvédelmi felelős
 
Egyéb elvárások:
 • köteles a balesetveszélyt elhárítani, megelőzni, a szükséges intézkedéseket ennek érdekében megtenni;
 • az óvodában olyan időpontban jelenjék meg, hogy munkaidejének kezdetekor munkavégzésre, rendelkezésre álljon. Ha munkáját betegség vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelezze vezetőjének, kollégájának, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát;
 • a pedagógiai munkával, az óvoda ügyvitelével és működésével kapcsolatos – kötelező óraszámon kívüli – rendszeres vagy esetenkénti teendőket a vezető útmutatása szerint végzi;
 • óvja az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait. A csoportszobában elhelyezett leltári tárgyakért és az általa használt eszközökért leltári felelősséggel tartozik. A munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik;
 • az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival és munkájával, a gyermekek egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni;
 • munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont, magánügyeit gyorsan, a nevelőmunka zavarása nélkül intézze el.
 
Kulturált megjelenésével, magatartásával, viselkedésével és beszédkultúrájával pozitív mintát ad, képviseli az óvoda szellemiségét. Tiszteletben tartja az óvoda szokásait, hagyományait, képviseli és védi érdekeit. Segítőkész, nyitott és korrekt munkatársai kapcsolatainak kialakításával, magatartásával hozzájárul az intézmény jó munkahelyi légkörének alakításához.
 
A munkaköri leírást átvettem, az abban foglaltakat tudomásul vettem, elfogadtam.
 
 
Kelt:
 
 
 
_____________________________
                 munkavállaló
 

Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda
Märchental Kindergarten Weindorf
2097 Pilisborosjenő Fő u. 41.
Tel: 06 26 336 013 06 30 598 1091
Munkaköri leírás
Gyermek és ifjúságvédelmi felelős
 
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
 
Állandó feladatai:
 • Feladata az intézménybe járó gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében, megszüntetésében való közreműködés, és ennek érdekében kapcsolattartás más intézményekkel, szervezetekkel, hatóságokkal.
 • Rendszeresen tájékozódik a gyermekek családi hátteréről a csoportvezető óvónők segítségével.
 • Szülői értekezleteken, személyes beszélgetés során, vagy írásban tájékoztatja a szülőket a támogatások, segítségkérés lehetőségeiről.
 • Szükség szerint maga kezdeményezi a gyermek érdekében a szülőkkel való beszélgetést a veszélyeztető okok feltárása érdekében.
 • Családlátogatásokon, melyet a csoportvezető óvónővel vagy egyedül végez, megismeri a családi körülményeket.
 • Szükség szerint személyesen, vagy írásban keresi a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot, a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályát, a Gyámhivatalt, a Nevelési Tanácsadót.
 • A fenti gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények helyéről, elérhetőségéről tájékoztatja a szülőket.
 • A munkája során tudomására jutott információkat mindenkor köteles bizalmasan kezelni a gyermek, a szülő és az intézmény érdekében.
 • A tanév elején munkatervet készít, év végén elemző értékelést ír.
 
Elvégzi azokat a munkakörébe nem tartozó feladatokat, amelyeket az óvoda vezetője feladatkörébe utal.
 
A munkaköri leírást átvettem, a leírásban foglaltakat tudomásul vettem, elfogadtam
 
Kelt:
 
                                                                       …..………………………………………..
Munkavállaló
Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda
Märchental Kindergarten Weindorf
2097 Pilisborosjenő Fő u. 41.
Tel: 06 26 336 013 06 30 598 1091
Munkaköri leírás
 
Dajkák
 
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
 
Közvetlen felettese az óvodapedagógus. Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkarendben a vezető irányítása és ellenőrzése alapján, csoportmunkáját a csoportvezető óvodapedagógus irányítása alapján végzi.
 
Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és beszédmintájával hasson az óvodás gyermekek fejlődésére! Tisztelje a gyermeket, a szülőt, kapcsolataira a tapintat, az elfogadás legyen jellemző. A tudomására jutott pedagógiai információkat titokként kezelje. Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az óvodapedagógushoz irányítsa.
 
A dajka általános feladatai a gyermekcsoportokban:
 • A csoportvezető óvónő által meghatározott napirend szerint segítik a gyermekek gondozásában, öltöztetésében, a tisztálkodási teendők ellátásában. Az óvónő mellett a nevelési terveknek megfelelően tevékenyen részt vesz a gyermekcsoportok életében.
 • Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik, az ételeket az óvónőkkel együtt kiosztja, az edényeket étkezések után leszedi, és a konyhába viszi.
 • A nyugodt pihenés feltételeinek megteremtéséhez lerakja az ágyakat, ágyneműket, a gyermekek jelének figyelembevételével.
 • A terem szellőztetéséről gondoskodik, lefekvés előtt.
 • A játék- és egyéb tevékenységhez szükséges eszközök előkészítésében közreműködik, az óvónő útmutatásait követve.
 • Türelmes, kedves hangnemmel segíti a nevelőmunkát, a gyermekek szokásrendjének alakulását.
 • Az óvodai nevelés eredményességéhez munkájával nyújtson minőségi szolgáltatást.
 • Hiányzás esetén díjazás ellenében köteles helyettesíteni.
 • Az óvodában, olyan időpontban jelenjék meg, hogy munkaidejének kezdetekor a munkavégzésre, rendelkezésre álljon.
 • Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelezze vezetőjének, kollégájának, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát.
 • Tevékenyen vegyen részt a minőségfejlesztés megvalósításában.
 • Alkotói módon működjön együtt az óvónőkkel és munkatársaival.
 • Járuljon hozzá az óvoda jó munkahelyi légkörének kialakításához.
 • Az óvodai ünnepélyeken, hagyományokban aktívan közreműködik, a szervezési feladatokban a vezető és az óvónő útmutatásai szerint részt vesz.
 • Séták, kirándulások alkalmával az óvodapedagógusokat segítve kíséri a gyermekcsoportot, felügyelve a biztonságos közlekedésre a baleseti veszélyforrásokat figyeli, azokat haladéktalanul jelenti az óvodavezetőnek.
 • A környezet esztétikai rendjének megteremtésében aktívan közreműködik.
 • A rábízott növények, állatok napi gondozásában részt vesz.
 • A napközben megbetegedett gyermekeket felügyeli, ápolja, amíg a szülő érte nem jön.
 
A dajka egyéb feladatai:
 • Az óvoda helységeit a munkamegosztás rendjében tisztán tartja.
 • Hetente végez fertőtlenítő takarítást a termekben, öltözőkben, mosdókban.
 • A portalanítást mindennap elvégzi.
 • A játékeszközöket tisztán tartja, a szükséges fertőtlenítéseket igény szerint elvégzi.
 • A tisztító szereket elkülönítve a gyermekektől, biztonságos helyen tárolja.
 • A gyermekcsoport textíliáit mossa, vasalja, javítja a megbeszélt munkamegosztás szerint.
 • Az ablakokat, ajtókat, bútorokat lemossa, tisztítja.
 • A nyári takarítási szünetben elvégzi az éves nagytakarítást.
 
Egyéb elvárások:
Kulturált megjelenésével, magatartásával, viselkedésével és beszédkultúrájával pozitív mintát ad, képviseli az óvoda szellemiségét.
Tiszteletben tartja az óvoda szokásait, hagyományait, képviseli és védi érdekeit. Segítőkész, nyitott, és korrekt munkatársai kapcsolatainak kialakításával, magatartásával hozzájárul az intézmény jó munkahelyi légkörének alakításához.
 
Egyéb rendelkezések
Az óvoda tárgyait és eszközeit felelősséggel használja és óvja, a biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírásokat mindenkor betartja. A munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.
A munkabeosztás alapján - az óvoda elhagyásakor- ellenőrzi az ajtók, ablakok bezárását.
A munkatársi értekezleten részt vesz.
Az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik.
A csoport textíliáival, evőeszközeivel, edényeivel a leltár szerint elszámol, vezeti a csoport törésnaplóját.
Tervezi és vezeti a felhasznált tisztító- és mosószer mennyiségét az óvoda vezetőjével.
Munkakörülményeinek javításához szükséges tárgyi feltételek fejlesztéséhez a költségvetés tervezésénél javaslatot tehet.
A gyerekekről pedagógiai információt, az óvoda belső életéről, gazdasági helyzetéről felvilágosítást nem adhat.
Szükség esetén elvégzi azokat a munkakörbe tartozó feladatokat is, amellyel az óvoda vezetője időnként megbízza.
Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont, magánügyeit gyorsan, a munkafolyamat zavarása nélkül intézze el.
A munkaköri leírást átvettem, a leírásban foglaltakat tudomásul vettem, elfogadtam
 
Kelt:
           
Munkavállaló

Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda
Märchental Kindergarten Weindorf
2097 Pilisborosjenő Fő u. 41.
Tel: 06 26 336 013 06 30 598 1091

Munkaköri leírás
 
Óvodatitkár
 
 
Munkavállaló neve:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
 
Alkalmazásához szükséges végzettség: érettségi, számítógép ismeretek.
Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkarendben, irányítása és ellenőrzése alapján végzi.
Az óvodatitkár munkaköri leírása:
Feladatai:
 • Minden hónap 2-ig elkészíti az óvodai intézményegységre vonatkozó hó végi jelentéseket, változásjelentést és az óvónők esetében, kéthavi munkaidő keret alapján helyettesítési díjak kimutatását, elszámolását. Figyeli a szerződések lejártát, a költségvetésbe tervezett, esedékessé váló személyi kifizetések dátumait.
 • Számlákat naprakészen kezeli.
 • Az óvodai intézményegység dokumentációit, leveleket, jelentéseket, jegyzőkönyveket, pedagógiai anyagokat legépeli az óvodavezető útmutatásai alapján.
 • Naprakészen kezeli és vezeti a szigorú számadású nyomtatványokat.
 • Az ellátmányt elszámolja
 • Vagyonnyilvántartást, leltárt vezet.
 • Az óvodai napi adminisztrációt folyamatosan végzi és vezeti.
 • Segít a költségvetés előkészítésében. Év közben folyamatosan figyelemmel kíséri annak állását, végrehajtását.
 • Negyedévenként ellenőrzi az óvoda költségvetésének egyenlegét.
 • Leltározási ütemtervet készít.
 • Folyamatosan tájékozódik a megjelenő az óvodát, saját munkáját érintő új rendeletekről (elsősorban Magyar Közlönyből, és a Művelődési közlönyből, Internet jogtárból)
 • Munkáját a kijelölt irodában végzi, telefonügyeletet tart, üzeneteket vesz és továbbít.
 • Egyeztetési és beszámolási kötelezettséggel tarozik az óvodavezetőnek.
 • Sürgős esetekben azonnal, - általában hetenként - tájékoztatást ad az óvoda vezetőjének.
 • Normatívák felhasználásáról napra kész nyilvántartást vezet, gyűjti az elszámolás alapját képező számlák, bizonylatok kötelezettségvállaló lapok másolását. Az esetleges egyszerűsített közbeszerzési eljárások anyagait.
 • Fogadja, eligazítja az intézménybe látogatókat.
 • Nyilvántartja és vezeti az étkezési létszámot. Gyűjti az ingyenes vagy kedvezménnyel étkező gyermekek jogosultságát, bizonyító igazolásokat.
 • Beszedi az étkezési térítési díjakat, tartozásokról, túlfizetésekről hó végén a gazdasági szervezet elvárásainak, előírásainak megfelelően kimutatást készít.
 • Napi rendszerességgel figyeli az interneten keresztül, az óvodai e-mail címére érkező információkat, leveleket, feladatokat.
 • Elvégzi a postai ügyintézést. Leveleket fogad, felad, iktat, szortíroz, nyomon követi azok megfelelő és időben történő rendezését.
 • Figyelemmel kíséri a HACCP előírásainak betartását, a tálalókat ellátja a szükséges nyomtatványokkal, ellenőrzi azok naprakész vezetését.
 •  
Egyéb elvárások:
Kulturált megjelenésével, magatartásával, viselkedésével és beszédkultúrájával értékeket közvetít, pozitív példát nyújt, képviseli az óvoda szellemiségét. Tiszteletben tartja az óvoda szokásait, hagyományait, megjelenésével, magatartásával is erősíti az óvoda szellemiségét, képviseli és védi az érdekeit. A tudomására jutott, az óvoda belső ügyeivel, az egyes gyermekekkel, családokkal kapcsolatos információkat bizalmasan kezeli, megőrzi.
 
A munkaköri leírást átvettem, a leírásban foglaltakat tudomásul vettem, elfogadtam.
 
Kelt:
 
                 
Munkavállaló
 

Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda
Märchental Kindergarten Weindorf
2097 Pilisborosjenő Fő u. 41.
Tel: 06 26 336 013 06 30 598 1091
Munkaköri leírás
 
Élelmezésvezető
 
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
 
Közvetlen felettese az óvodavezető. Beszámolási kötelezettséggel az óvodavezetőnek tartozik.
 
Feladatai:
 • Elsőrendű feladata a szervezeti egység működésének minél jobb megszervezése, a szakmai színvonal folyamatos emelése, a jobb hatékonyság elérése.
 • A konyhai dolgozók munkájának megszervezése, a munkafolyamatok irányítása.
 • Tervezi az élelmezési mutatókat, megrendeli, illetve beszerzi a főzéshez és a hidegkonyhai készítményekhez szükséges élelmezési anyagokat.
 • Elkészíti a konyha munkarendjét, határidőre rendszeresen nyilvánosságra hozza a heti étlapot.
 • A főzéshez, a napi ételkészítéshez szükséges nyersanyagokat mérlegelve adja ki a szakácsnak, naponta aláíratja az anyag felhasználási összesítőt.
 • A kiállított számlákat tartalmilag és formailag ellenőrzi. A leszállított termékeket bevételezi. Gondoskodik róla, hogy azok a lehető legrövidebb időn belül pénzügyi teljesítésre kerüljenek.
 • Naprakészen rögzíti az élelmiszerekben bekövetkezett készletváltozásokat a nyilvántartó kartonokon.
 • Vezeti a konyha készletnyilvántartását, figyelemmel az elhasználódásra és a balesetveszélyre.
 • Ellenőrzi a munkafegyelmi, munka-és tűzvédelmi és közegészségügyi, valamint a minőségbiztosítási előírások betartását, a védőruhák viselését, az ételminták előírás szerinti megőrzését, a főzés és a többfázisú mosogatás tevékenységeit.
 • Irányítja és ellenőrzi az élelmezési raktár, az előkészítő főző, mosogató helyiségek, valamint a berendezések, gépek rendeltetésszerű és szabályos használatát.
 • Az egészségügyi könyvek érvényességi idejét naprakészen nyilvántartja, és intézkedik annak folyamatos érvényesítéséről, az óvoda összes dolgozójára tekintettel
 • Vezeti, nyilvántartja és gondoskodik a textiláru, a fertőtlenítő és tisztító szerek folyamatos biztosításáról, ennek érdekében a megrendelésről, és a raktárba vételéről.
 • Kiadja és nyilvántartja, -az intézmény belső szabályzata alapján –a konyhai személyzetnek a szükséges anyagokat, és védő (munka) ruhákat és eszközöket.
 • Irányítja a konyhaüzem leltározását, selejtezését, rendszeresen eltávolíttatja a feleslegessé vált tárgyakat.
 • Csak kifogástalan élelmiszer alapanyag felhasználását engedélyez,i szükség esetén étlapot változtat.
 • A konyhaüzem helyiségeit tisztán és rendben tartja, naponta végeztet fertőtlenítő takarítást, portalanító lemosást, elrendeli a nagytakarítást.
 • Elvégzi mindazon feladatokat, amelyekkel az óvodavezető ellátja.
 
Felelőssége:
Megismeri, alkalmazza és betartja a munkaköréhez tartozó jogszabályok mindenkor hatályos rendelkezéseit. Felel a konyhaüzem szabályszerű működtetéséért, a gyermekek és dolgozók egészséges étkeztetéséért, felelőssége kiterjed teljes munkakörér és tevékenységére, a raktárak kezelésére.
Általában a hiányzó munkatársakat a legjobb tudása szerint helyettesíti a munka zavartalansága érdekében.
Köteles a munkahelyén munkára képes állapotban megjelenni, munkaidejét pontosan betartani.
Tevékenysége folyamán tudomására jutott információt nem adhat tovább. Nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, információt, amelyet munkaköre betöltése során megtud, és melynek közlése a munkáltatójára vagy más személyre káros következménnyel járna.
 
Egyéb elvárások:
Kulturált megjelenésével, magatartásával, viselkedésével és beszédkultúrájával pozitív mintát ad, képviseli az óvoda szellemiségét.
Tiszteletben tartja az óvoda szokásait, hagyományait, képviseli és védi érdekeit. Segítőkész, nyitott, és korrekt munkatársai kapcsolatainak kialakításával, magatartásával hozzájárul az intézmény jó munkahelyi légkörének alakításához.A munkaköri leírást átvettem, a leírásban foglaltakat tudomásul vettem, elfogadtam.
 
Kelt:
 
                       
                                                                                              Munkavállaló

Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda
Märchental Kindergarten Weindorf
2097 Pilisborosjenő Fő u. 41.
Tel: 06 26 336 013 06 30 598 1091

Munkaköri leírás
 
Szakács
 
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
 
Munkakör betöltésének feltételei: Szakirányú szakmai képzettség szakácsképesítés
Egészségügyi alkalmasság
Közvetlen felettese: Élelmezésvezető
Közvetlen beosztottak: Konyhalányok
Ha az intézmény érdeke megkívánja túlmunkára, munkaidőn túl behívható.
 
Feladatok:
 • Az élelmezésvezető irányítása mellett önállóan vezeti a konyhai és az ahhoz tartozó előkészítő munkálatokat.
 • Felelős a konyha rendjéért, tisztaságáért, az üzemeltetés folyamatosságáért, az ételek minőségéért és az anyaghányadok betartásáért.
 • A szakhatóság által előírt pontos ételminták tárolása alkalmas üvegekbe minden nap köteles még étkezés előtt mintát tenni, azt 3 napig megőrizni.
 • Az adagokat azonos mennyiségben szolgálják ki, ennek ellenőrzése és érvényesítése az ő feladata.
 • Felelős a konyhai gépek és berendezések rendszeres ellenőrzéséért, hogy a biztonságos üzemeltetés feltételeit megteremthessük. Felelős a gépek áramtalanításáért, az észlelt hiányosságokat azonnal jelentenie kell az óvodavezetésnek, illetve az élelmezésvezetőnek.
 • Gondoskodik a járulékos helyiségek rendeltetésszerű használatáról (zöldség-, és húselőkészítők, mosogatók). Főzésre nyersanyagot előkészíteni a konyhában tilos!
 • Gondoskodik a balesetvédelmi és óvórendszabályok folyamatos betartásáról.
 • Anyagi felelősséggel tartozik a konyhai készletekért. A tulajdon védelmet maximálisan betartja és betartatja.
 • Érvényes egészségügyi vizsgálattal kell rendelkeznie
 • Alkalmanként a munkaköri leírásban nem szereplő feladatokat is köteles ellátni.
Munkáját az élelmezésvezető irányítja.
Köteles a munkahelyén munkára képes állapotban megjelenni, munkaidejét pontosan betartani.
Köteles részt venni az alábbi oktatásokon:
 • Munkavédelmi oktatás
 • Tűzvédelmi oktatás
 • HACCP oktatás
Vezeti az alábbi dokumentumokat:
Tálalási-, tojás felhasználási-, hűtő hőmérési, mérési- naplókat
Köteles munkavégzése közben, a munkáltatója által előírt, a rendszeresített munkaruhát viselni.
 
Titoktartási kötelezettség:
A munkavállaló köteles a munkavégzésével kapcsolatban tudomására jutott, minden olyan műszaki, és szellemi valamint egyéb információt üzemi titokként kezelni, amely a munkáltatóval hozható összefüggésbe. A fentiekben leírtakat külső harmadik személynek nem adhatja át.
 
Egyéb elvárások:
Kulturált megjelenésével, magatartásával, viselkedésével és beszédkultúrájával pozitív mintát ad, képviseli az óvoda szellemiségét.
Tiszteletben tartja az óvoda szokásait, hagyományait, képviseli és védi érdekeit. Segítőkész, nyitott, és korrekt munkatársai kapcsolatainak kialakításával, magatartásával hozzájárul az intézmény jó munkahelyi légkörének alakításához.
 
A munkaköri leírást átvettem, a leírásban foglaltakat tudomásul vettem, elfogadtam.
 
Kelt:
 
                       
Munkavállaló

Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda
Märchental Kindergarten Weindorf
2097 Pilisborosjenő Fő u. 41.
Tel: 06 26 336 013 06 30 598 1091
 
Munkaköri leírás
Konyhalány, konyhai kisegítő
 
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
 
Közvetlen felettese: Élelmezésvezető, szakács.
Munkakör betöltésének feltételei: Szakirányú szakmai képzettség nem szükséges. Egészségügyi alkalmasság.
Ha az intézmény érdeke megkívánja munkaidőn túl behívható. Túlóra elrendelése történhet szóban és írásban is.
 
Feladatok:
 • Munkáját az élelmezésvezető irányítása mellett a szakácsnő /szakács/ utasításai alapján végzi.
 • Végzi a konyhai előkészítő munkálatokat a megfelelő utasítások szerint. A főzésre a nyersanyagot előkészíteni csak az előkészítőben lehet.
 • Felelős a fertőtlenítő és tisztító szerek rendszeres használatáért. Az étkezéssel kapcsolatos higiéniai szabályokat köteles maximálisan betartani. Felelős a háromfázisú mosogatás pontos betartásáért.
 • Feladatkörébe tartozik a konyha, fehér és fekete mosogató, húselőkészítő, zöldség előkészítő, öltöző, WC, valamint a konyha és öltöző közötti folyosó takarítása és nagy takarítása. Az időnkénti rendszerességgel ütemezett nagytakarításokat a fent nevezett helyiségekben köteles elvégezni.
 • Ellátja mindazon konkrét feladatokat, amelyekkel az óvodavezető, élelmezésvezető, szakácsnő megbízza. A szakácsnőt köteles minden munkájában segíteni.
 • Felelős a munkájával kapcsolatos egészségügyi, tűz- és balesetvédelmi rendelkezések betartásáért.
 • Munkavégzés során köteles az előírt védőeszközöket és felszereléseket használni.
 • A munka elvégzése után munkahelyét tisztán köteles átadni.
 • Anyagilag felelős a konyhára kiadott nyersanyagokért, valamint a leltárban szereplő berendezési és felszerelési tárgyakért.
 • Alkalmanként a munkaköri leírásban nem szereplő feladatokat is köteles ellátni, túlmunkát végezni, helyettesítést ellátni.
 • Köteles részt venni az alábbi oktatásokon:
 • Munkavédelmi oktatás
 • Tűzvédelmi oktatás
 • HACCP oktatás
 
Vezeti az alábbi dokumentumokat:
Mosogatás, tojásfertőtlenítés, takarítás, mérési naplókat
Köteles munkahelyén munkára képes állapotban megjelenni, munkaidejét pontosan betartani.
Felelőssége kiterjed a rábízott feladatok, pontos szakszerű elvégzésére.
Köteles munkavégzése közben, a munkáltatója által előírt, a rendszeresített munkaruhát viselni.
 
Titoktartási kötelezettség:
A munkavállaló köteles a munkavégzésével kapcsolatban tudomására jutott, minden olyan műszaki, és szellemi valamint egyéb információt üzemi titokként kezelni, amely a munkáltatóval hozható összefüggésbe. A fentiekben leírtakat külső harmadik személynek nem adhatja át.
 
Egyéb elvárások:
Kulturált megjelenésével, magatartásával, viselkedésével és beszédkultúrájával pozitív mintát ad, képviseli az óvoda szellemiségét.
Tiszteletben tartja az óvoda szokásait, hagyományait, képviseli és védi érdekeit. Segítőkész, nyitott, és korrekt munkatársai kapcsolatainak kialakításával, magatartásával hozzájárul az intézmény jó munkahelyi légkörének alakításához.
 
A munkaköri leírást átvettem, a leírásban foglaltakat tudomásul vettem, elfogadtam.
 
Kelt:                       
Munkavállaló:

Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda
Märchental Kindergarten Weindorf
2097 Pilisborosjenő Fő u. 41.
Tel: 06 26 336 013 06 30 598 1091
 
Munkaköri leírás
Konyhai dolgozó, kisegítő
Tálaló konyha
 
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
 
Közvetlen felettese: Élelmezésvezető
Munkakör betöltésének feltételei: Szakirányú szakmai képzettség nem szükséges. Egészségügyi alkalmasság.
Ha az intézmény érdeke megkívánja munkaidőn túl behívható. Túlóra elrendelése történhet szóban és írásban is.
 
Feladatok:
 • Munkáját az élelmezésvezető utasításai alapján végzi.
 • Elkészíti a tízórait és az uzsonnát, tálalja az ebédet, mosogat.
 • Felelős a fertőtlenítő és tisztító szerek rendszeres használatáért. Az étkezéssel kapcsolatos higiéniai szabályokat köteles maximálisan betartani. Felelős a háromfázisú mosogatás pontos betartásáért.
 • Feladatkörébe tartozik a tálaló konyha, a mosogató helyiség, raktárhelyiségek, öltöző, WC, valamint a konyhai folyosók takarítása és nagy takarítása. Az időnkénti rendszerességgel ütemezett nagytakarításokat a fent nevezett helyiségekben köteles elvégezni.
 • Ellátja mindazon konkrét feladatokat, amelyekkel az óvodavezető, élelmezésvezető, szakácsnő megbízza.
 • Felelős a munkájával kapcsolatos egészségügyi, tűz- és balesetvédelmi rendelkezések betartásáért.
 • Munkavégzés során köteles az előírt védőeszközöket és felszereléseket használni.
 • A munka elvégzése után munkahelyét tisztán köteles átadni.
 • Anyagilag felelős a leltárban szereplő berendezési és felszerelési tárgyakért.
 • Alkalmanként a munkaköri leírásban nem szereplő feladatokat is köteles ellátni, túlmunkát végezni, helyettesítést ellátni.
 • Köteles részt venni az alábbi oktatásokon:
 • Munkavédelmi oktatás
 • Tűzvédelmi oktatás
 • HACCP oktatás
 
Vezeti az alábbi dokumentumokat:
Mosogatás, takarítás, mérési naplókat
Köteles munkahelyén munkára képes állapotban megjelenni, munkaidejét pontosan betartani.
Felelőssége kiterjed a rábízott feladatok, pontos szakszerű elvégzésére.
Köteles munkavégzése közben, a munkáltatója által előírt, a rendszeresített munkaruhát viselni.
 
Titoktartási kötelezettség:
A munkavállaló köteles a munkavégzésével kapcsolatban tudomására jutott, minden olyan műszaki, és szellemi valamint egyéb információt üzemi titokként kezelni, amely a munkáltatóval hozható összefüggésbe. A fentiekben leírtakat külső harmadik személynek nem adhatja át.
 
Egyéb elvárások:
Kulturált megjelenésével, magatartásával, viselkedésével és beszédkultúrájával pozitív mintát ad, képviseli az óvoda szellemiségét.
Tiszteletben tartja az óvoda szokásait, hagyományait, képviseli és védi érdekeit. Segítőkész, nyitott, és korrekt munkatársai kapcsolatainak kialakításával, magatartásával hozzájárul az intézmény jó munkahelyi légkörének alakításához.
 
A munkaköri leírást átvettem, a leírásban foglaltakat tudomásul vettem, elfogadtam.
 
Kelt:                       
Munkavállaló:

Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda
Märchental Kindergarten Weindorf
2097 Pilisborosjenő Fő u. 41.
Tel: 06 26 336 013 06 30 598 1091
Munkaköri leírás
 
Kertész-karbantartó
 
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
 
Munkáját az óvodavezető, irányítása és alapján végzi, akinek felelősséggel tartozik. Az általa, munkája során észlelt problémákat, hiányosságokat (javítás, karbantartás, szemétszállítás időszerűsége, szükségessége, balesetveszély elhárítása) azonnal jelzi felettesének.
 
Feladatai:
 • Az óvoda székhelyét reggel 6 órakor kinyitja.
 • A gyermekek érkezése előtt végigjárja az óvoda épületét - szükség van-e valahol hiba elhárítására. Jelzésre a telephelyen is elvégzi a szükséges javításokat.
 • Gondoskodik a mindenkori fűtésről, megfelelő hőmérséklet biztosításáról, a takarékosságot szem előtt tartva.
 • A kazánok üzemeltetése, mérőórák, műszerek, biztonsági berendezések, termosztátok folyamatos ellenőrzése.
 • Gondoskodik a kazánházak, külső raktár rendjéről
 • Betartja a tűz és munkavédelmi előírásokat.
 • A nyílászárók állapotának ellenőrzése, javítása.
 • Ellátja az óvoda mindkét területén és az óvodához tartozó karbantartási feladatokat. Berendezési tárgyak, csapok karbantartása, javítása, polcok le és felszerelése, bútorzat javítása, átrendezése. Kerítés karbantartása.
 • Tisztán tartja az óvoda mindkét udvarát, az épületek környezetét. (az óvoda kerítésén kívül eső kb.5m táv, járda) Felelős a műhely, pince, külső játéktároló, az épület háta mögötti udvar rendjéért, tisztaságáért, gondozottságáért,az udvaron, valamint az épületben található felszerelési tárgyak, eszközök folyamatos karbantartásáért, javításáért.
 • Nyári időszakban a zöldnövényzet ápolását, nyírását, öntözését, különös figyelmet szentel a bokrok alatt a gombák kiirtására. Kikészíti és behordja az udvari játékeszközöket (pl: homokozó játékok)
 • Naponta rendben tartja a homokozót, járdát, felássa az ütéscsillapító talajt.
 • Téli időszakban eltakarítja a havat, síkosság mentesíti a járdákat az utcán is 5m-es távolságban, biztosítja a közlekedési utak járhatóságát.
 • Rendben tartja, ellenőrzi az épület zárására szolgáló kulcsokat, hiány esetén jelez az óvodavezetőnek.
 • Naponta kiüríti a szeméttárolókat.
 • Anyagigényét előzetesen egyezteti az óvodavezetővel.
 • Anyagi felelősséggel tartozik a rábízott szerszámokért, karbantartási anyagokért.
 • Besegít az önkormányzati rendezvényekhez szükséges eszközök, berendezések mozgatásához.
 • Nagytakarítás alatt segítséget nyújt a takarításnál.
 • Az óvoda területén idegen személy nem tartózkodhat. Ha ilyet lát, megkérdezi tőle a jövetele célját.
 • Az óvoda tulajdonát, képező tárgyat, eszközt az óvodavezető tudta nélkül senkinek nem adhatja oda.
 • A felsoroltakon kívül munkaidejében elvégzi a munkakörébe fel nem sorolt, de fűtéshez, karbantartáshoz tartozó feladatokat, melyekkel az óvodavezető megbízza.
 • Az óvoda belső életére vonatkozó értesüléseket köteles hivatali titokként kezelni, megőrizni.
 • Szükség esetén más önkormányzati intézmény munkájába besegít.
 
Egyéb elvárások:
Kulturált megjelenésével, magatartásával, viselkedésével és beszédkultúrájával pozitív mintát ad, képviseli az óvoda szellemiségét.
Tiszteletben tartja az óvoda szokásait, hagyományait, képviseli és védi érdekeit. Segítőkész, nyitott, és korrekt munkatársai kapcsolatainak kialakításával, magatartásával hozzájárul az intézmény jó munkahelyi légkörének alakításához.
 
A munkaköri leírást átvettem, a leírásban foglaltakat tudomásul vettem, elfogadtam.
 
Kelt:                                                                            ………………………………………..
Munkavállaló
 

Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda
Märchental Kindergarten Weindorf
2097 Pilisborosjenő Fő u. 41.
Tel: 06 26 336 013 06 30 598 1091
Munkaköri leírás
 
Takarító
 
 
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Heti munkaideje: 40 óra (osztott munkarendben naponta 6.00-9.00 és 14.00-19.00)
 
Munkáját meghatározott munkarendben az óvodavezető és óvodavezető helyettes irányítása és ellenőrzése alapján, helyettesítéskor, csoportban munkáját az óvodapedagógus irányítása alapján végzi.
 
Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi feladatok:
 
 • A munkaidőt érkezéskor és távozáskor munkarendjének megfelelően betartja.
 • Az óvodában olyan időpontban jelenik meg, hogy munkaidejének kezdetekor a munkavégzésre rendelkezésre álljon.
 • Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelzi az óvodavezető helyettesnek, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak.
 • Hiányzás esetén az óvodavezető helyettes utasítása alapján helyettesít.
 • Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát.
 • Az óvoda tárgyait és eszközeit felelősséggel használja és óvja.
 • A biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírásokat mindenkor betartja. A munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkez megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.
 • A baleseti beszélyforrásokat figyeli, azokat haladéktalanul jelenti az óvodavezető helyettesnek.
 • A tisztítószereket elkülönítve a gyermekektől, biztonságos helyen tárolja, azokat a takarékosság elveinek megfelelően használja.
 • Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben telefonál, magánügyeit gyorsan, a munkafolyamat zavarása nélkül intézi el.
 • A munkabeosztás alapján – az óvoda elhagyásakor – áramtalanít, ellenőrzi az ajtók, ablakok bezárását.
 

Takarítói feladatok
Napi állandó feladatok:
 
 • Tisztán tartja, szükség esetén naponta többször fertőtleníti a felnőtt mosdót, vécéket, pótolja a papírt, a tisztálkodáshoz szükséges eszközöket.
 • A folyosók, irodák, közös helyiségek (nevelői szoba, mosókonyha, óvodavezető irodája, élelmezésvezető irodája, óvodatitkári iroda, stb.) takarítását elvégzi.
 • Az előtér takarítását, portörlését elvégzi, rendet tart.
 • A lépcsőházat kitakarítja.
 • A csoportszobákat, öltözőket (pad elhúzás is), gyermek vécéket kitakarítja.
 • Gondoskodik a bejáratok tisztaságáról, télen a csúszás-mentesítésről.
 • Gondozza a kijelölt növényeket.
 • A csendes pihenő alatt és után dajkai feladatok ellátása (pl. uzsonnáztatás)
 
Időszakos feladatok:
 • Aktívan vesz részt az óvodai rendezvények előkészítésében, a terem rendezésben, rendezvényt követően a helyreállításban.
 • Egyéb alkalmankénti megbízatásoknak eleget tesz.
 • Az óvodavezető helyettes megbízása alapján a hiányzó dajka feladatait ellátja az alábbiak szerint:
 
Dajkai feladatok ellátása
 
 • A csoportvezető óvónő által meghatározott napirend szerint segítik a gyermekek gondozásában, öltöztetésében, a tisztálkodási teendők ellátásában. Az óvónő mellett a nevelési terveknek megfelelően tevékenyen részt vesz a gyermekcsoportok életében.
 • Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik, beviszi az ételeket, az óvónőkkel együtt kiosztja, az edényeket étkezések után leszedi, és a konyhába viszi.
 • A nyugodt pihenés feltételeinek megteremtéséhez lerakja az ágyakat, ágyneműket, a gyermekek jelének figyelembevételével. Ébredés után felrakja az ágyakat.
 • A terem szellőztetéséről gondoskodik, lefekvés előtt.
 • A játék- és egyéb tevékenységhez szükséges eszközök előkészítésében közreműködik, az óvónő útmutatásait követve.
 • Türelmes, kedves hangnemmel segíti a nevelőmunkát, a gyermekek szokásrendjének alakulását.
 • Az óvodai nevelés eredményességéhez munkájával nyújtson minőségi szolgáltatást.
 • Hiányzás esetén köteles helyettesíteni.
 • Tevékenyen vegyen részt a minőségfejlesztés megvalósításában.
 • Alkotói módon működjön együtt az óvónőkkel és munkatársaival.
 • Járuljon hozzá az óvoda jó munkahelyi légkörének kialakításához.
 • Az óvodai ünnepélyeken, hagyományokban aktívan közreműködik, a szervezési feladatokban a vezető és az óvónő útmutatásai szerint részt vesz.
 • Séták, kirándulások alkalmával - szükség esetén - az óvodapedagógusokat segítve kíséri a gyermekcsoportot, felügyelve a biztonságos közlekedésre a baleseti veszélyforrásokat figyeli, azokat haladéktalanul jelenti az óvodavezetőnek.
 • A környezet esztétikai rendjének megteremtésében aktívan közreműködik.
A dajka egyéb feladatai:
 • Az óvoda helységeit a munkamegosztás rendjében tisztán tartja.
 • A játékeszközöket tisztán tartja, a szükséges fertőtlenítéseket igény szerint elvégzi.
 • A gyermekcsoport textíliáit mossa, vasalja, javítja a megbeszélt munkamegosztás szerint.
 • Hetente az ablakokat, ajtókat, bútorokat lemossa, tisztítja.
 • A nyári takarítási szünetben elvégzi az éves nagytakarítást.
 
Kulturált megjelenésével, magatartásával, viselkedésével és beszédkultúrájával pozitív mintát ad, képviseli az óvoda szellemiségét. Tiszteletben tartja az óvoda szokásait, hagyományait, képviseli és védi érdekeit. Segítőkész, nyitott és korrekt munkatársai kapcsolatainak kialakításával, magatartásával hozzájárul az intézmény jó munkahelyi légkörének alakításához.
 
A munkaköri leírást átvettem, a leírásban foglaltakat tudomásul vettem, elfogadtam.
 
 
 
Kelt,
 
 
 
 
_____________________________
                 munkavállaló
 

 
2. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
 
Általános rendelkezések
 
1.         Az adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja
Az alkalmazottak, valamint a gyermekek nyilvántartása, kezelése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, intézményi rendjének megállapítása, az ezekkel összefüggő adatvédelmi követelmények szabályozása.
 
2.         A Szabályzat alapját képező jogszabályok
•    a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
•    a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, különös tekintettel a 2. számú mellékletére
•    a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 83 / B-D § és az 5. számú melléklete
•    a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11 / 1994. (VI.8.) MKM-rendelet és 4. számú melléklete.
 
3.         A Szabályzat hatálya
 
3.1       A Szabályzat hatálya kiterjed az óvoda vezetőjére, vezető beosztású alkalmazottaira, minden közalkalmazottjára, továbbá az intézmény gyermekeire.
 
3.2       Ezen szabályzat szerint kell ellátnia
- a közalkalmazotti alapnyilvántartást, valamint a közalkalmazott személyi iratainak és adatainak kezelését (továbbiakban együtt: közalkalmazotti adatkezelés), továbbá
- a gyermekek adatainak nyilvántartását, továbbítását, kezelését (továbbiakban: gyermekek adatainak kezelése).
 
3.3       A Szabályzatot megfelelően kell alkalmazni a közalkalmazotti jogviszony megszűnése után, illetve e jogviszony létesítésére irányuló előzetes eljárásokra.
            A gyermekekkel kapcsolatos titoktartási kötelezettség független a közalkalmazotti jogviszony fennállásától, hiszen az annak megszűnése után határidő nélkül fennmarad.
 
1. rész
 
A közalkalmazottakra vonatkozó adatkezelés
 
1.         Felelősség a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért
 
1.1       Az intézményben a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért felelősséggel tartozik:
            - az óvoda vezetője
            - a teljesítményértékelésben részt vevő vezető
            - a személyügyi adatkezelésben bármilyen formában közreműködő közalkalmazott
            - a közalkalmazott a saját adatainak közlése tekintetében
 
1.2       Az óvoda vezetője felelős a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok védelmére és kezelésére vonatkozó jogszabályok, valamint a Szabályzatban rögzített előírások megtartásáért, illetve e követelmények ellenőrzéséért.
 
1.3       Az óvodavezető, a helyettes és az óvodatitkár felelősek az illetményszámfejtés körébe tartozó adatok intézményen belüli feldolgozása és továbbítása során az adatvédelmi rendelkezések betartásáért.
 
2.         Az alkalmazottak nyilvántartott adatai
 
2.1       A közoktatásról szóló törvény alapján nyilvántartott adatok:
a)         név, születési hely és idő, állampolgárság,
b)         lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, azonosító szám,
c)         munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok:
-    iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása;
-    munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, besorolással kapcsolatos adatok;
-    alkalmazott részére adott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek;
-    munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés;
-    munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat terhelő tartozás és annak jogosultja;
-    szabadság, kiadott szabadság;
-    alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei;
-    az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei;
-    az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei;
-    a többi adat az érintett hozzájárulásával.
 
2.2       A közoktatásról szóló törvény szerint nyilvántartott és kezelt adatok köre alapvetően megegyezik a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 5. számú mellékletében meghatározott adatkörök adataival, ezért az alkalmazottak adatainak nyilvántartására a közalkalmazotti alapnyilvántartás vezetése szolgál a Szabályzat melléklete szerinti adatkörök formájában.
 
2.3       A közalkalmazotti alapnyilvántartás rendezetten tárolja és feldolgozza a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyával összefüggésben keletkezett és azzal kapcsolatban álló adatait.
 
2.4       A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörén kívül – törvény eltérő rendelkezése hiányában – adatszerzés nem végezhető, ilyen adat nem tartható nyilván.
 
2.5       Az óvoda külön törvény alapján nyilvántartja a közalkalmazott bankszámlaszámát, valamint a magán-nyugdíjpénztári tagságával kapcsolatos adatokat.
 
3.         A közalkalmazotti adatkezelésben közreműködők feladatai
 
3.1       Az intézmény közalkalmazottainak adatkezelését az óvodavezető az óvodatitkár közreműködésével végzi.
 
3.2       A dajkák tekintetében az adatkezelésben az óvodavezető-helyettes működik közre.
 
3.3       A magasabb vezető beosztású óvodavezető tekintetében a közalkalmazotti adatkezelést a munkáltatói jogokat gyakorló fenntartó szerv látja el.
 
3.4       Az adatkezelés során gondoskodni kell arról, hogy:
 • a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat és megállapítás az adatkezelés teljes folyamatában megfeleljen a jogszabályi rendelkezések tartalmának;
 • a személyi iratra csak olyan adat, illetve megállapítás kerülhessen, amelynek alapja közokirat vagy a közalkalmazott írásbeli nyilatkozata, írásbeli rendelkezése, bíróság vagy más hatóság döntése, jogszabályi rendelkezés;
 • a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat helyesbítésre és törlésre kerüljön, ha a személyi iraton szereplő adat a valóságnak már nem felel meg;
 • a közalkalmazott írásbeli hozzájárulásának beszerzése az önkéntes adatszolgáltatás körébe tartozó adatok nyilvántartását megelőzően történjen meg.
 
4.         A közalkalmazotti alapnyilvántartás vezetése, az adatok továbbítása
 
4.1       A közalkalmazotti alapnyilvántartás számítógépes módszerrel is vezethető. Ez esetben – a következő kivételekkel – papír alapú adatlapot nem kell vezetni. A számítógéppel vezetett adatokat ki kell nyomtatni.
 • a közalkalmazott adatainak első alkalommal történő felvételekor, hogy az aláírásával igazolja az adatok valódiságát,
 • a közalkalmazott áthelyezésekor,
 • a közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén,
 • a betekintési jog gyakorlójának erre irányuló külön kérelmére azokat az adatokat, amelyekre betekintési joga kiterjed.
 
4.2       A 4.1 pont alapján készített iratokat személyügyi iratként kell kezelni.
 
4.3       A számítógépes módszerrel vezetett alapnyilvántartásból a közalkalmazotti jogviszony megszűnése és végleges áthelyezés esetén azonnal és véglegesen törölni kell a közalkalmazott személyazonosító adatait. Statisztikai célokból a személyazonosításra alkalmatlan adatok továbbra is felhasználhatók.
 
4.4       Az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, megsemmisítés, jogosulatlan továbbítás és nyilvánosságra hozatal ellen.
 
4.3       A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a munkáltató megnevezése, a közalkalmazott neve, továbbá a besorolására vonatkozó adat közérdekű, ezeket az adatokat a közalkalmazott előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet hozni.
 
4.6       A közérdekű adatokon kívül a közalkalmazott nyilvántartott adatairól – a 4.8 pont szerinti adattovábbítás kivételével – tájékoztatás nem adható. A közalkalmazott személyi anyagát az áthelyezéshez kapcsolódó eset kivételével kiadni nem lehet.
 
4.7       Az óvoda nem nyilvános személyi adatokat csak törvényben meghatározott esetekben és célokra, illetve az érintett közalkalmazott erre irányuló írásbeli hozzájárulásával használhatja fel, vagy adhatja át harmadik személynek.
 
4.8       A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörébe tartozó és a közoktatásról szóló törvény 2. számú mellékletében felsorolt adatok – a 2. sz. melléklet 3. pontja alapján – továbbíthatók: a fenntartónak (helyi önkormányzatnak), a kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, államigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak. Ezenkívül a Kjt. 83 / D §-a szerint a közalkalmazott felettesének, a teljesítményértékelésben közreműködő vezetőnek, a törvényességi ellenőrzést végző szervnek, a vizsgálóbiztosnak és a fegyelmi tanács tagjainak.
 
4.9       Az adattovábbítás a 4.9 pontban felsoroltak írásos megkeresésére postai úton ajánlott küldeményként, kézbesítés esetén átadókönyvvel történhet. Intézményen belül papír alapon, zárt borítékban.
 
4.10     Az adattovábbításra az óvoda vezetője jogosult. Az illetmény-számfejtő hely részére történő adattovábbításban az óvodatitkár működik közre.
 
5.         A közalkalmazott jogai és kötelezettségei
 
5.1       A közalkalmazott a saját személyi anyagába, az alapnyilvántartásba, illetve a személyes adatait tartalmazó egyéb nyilvántartásokba, személyi iratokba korlátozás nélkül betekinthet, azokról másolatot vagy kivonatot kérhet, illetve kérheti adatai helyesbítését, kijavítását. Tájékoztatást kérhet személyi irataiba történő betekintésről, adatszolgáltatásról, személyi anyagának más szervhez történő megküldéséről.
 
5.2       A közalkalmazott az általa szolgáltatott adatai helyesbítését és kijavítását az óvodavezetőtől írásban kérheti. A közalkalmazott felelős azért, hogy az általa a munkáltató részére átadott, bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek.
 
5.3       A közalkalmazott az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles írásban tájékoztatni az óvodavezetőt, aki 3 napon belül köteles intézkedni az adatok aktualizálásáról.
 
6.         A személyi irat
 
6.1       Közalkalmazotti szempontból személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával keletkezett – adathordozó, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor (ideértve a közalkalmazotti jogviszony létrehozását kezdeményező iratokat is), fennállása alatt, megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik, és a közalkalmazott személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz.
 
6.2       A közalkalmazotti álláshelyekre kiírt pályázatokra (álláshirdetésekre) beérkezett, valamint az elbírálás során keletkezett iratokat személyi iratként, de más ügyiratoktól elkülönítve kell iktatni és kezelni.
 
6.3       A személyi iratok körébe az alábbiak sorolandók:
 • személyi anyag iratai,
 • a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok,
 • a közalkalmazottnak az alkalmazotti jogviszonyával összefüggő más jogviszonyaival kapcsolatos iratok (adóbevallás, fizetési letiltás),
 • a közalkalmazott saját kérelmére kiállított vagy önként átadott, adatokat tartalmazó iratok.
 
6.4       Az iratokban szereplő személyes adatokra a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései vonatkoznak.
7.         A személyi irat kezelése
 
7.1       Az intézmény állományába tartozó közalkalmazottak személyi iratainak őrzése és kezelése, a személyi számítógépes nyilvántartó rendszer működtetése az óvodatitkár közreműködésével az óvodavezető feladata.
 
7.2       A személyi iratokba betekinteni jogosult szervek és személyek: a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 83 / D §-ában meghatározott személyek, azaz
 • a közalkalmazott felettese,
 • a teljesítményértékelést végző vezető
 • a feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző szerv,
 • a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy,
 • munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság,
 • a közalkalmazott ellen indult büntetőeljárásban nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság,
 • az illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal megbízott munkatársa feladatkörén belül,
 • az adóhatóság, a társadalombiztosítási igazgatási szerv, az üzemi baleseteket kivizsgáló szerv és a munkavédelmi szerv.
 
7.3       Az intézményben keletkezett személyi iratok kezelése jelen szabályzat, valamit a 11 / 1994. (VI. 8.) MKM-rendelet iratkezelés előírásai alapján történik.
 
7.4       A közalkalmazotti jogviszony létrehozásának elmaradása esetén a közalkalmazotti jogviszony létrehozását kezdeményező iratokat vissza kell adni az  érintettnek.
 
7.5       A személyi anyag tartalma:
 • a közalkalmazotti alapnyilvántartás,
 • a szakmai önéletrajz,
 • az erkölcsi bizonyítvány,
 • az iskolai végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevél másolata,
 • a továbbképzés elvégzéséről szóló tanúsítvány másolata,
 • iskolarendszeren kívüli képzésben szerzett bizonyítvány másolata,
 • a kinevezés és annak módosítása,
 • a vezetői megbízás és annak visszavonása,
 • a címadományozás,
 • a teljesítményértékelés, minősítés
 • a hatályban lévő fegyelmi büntetést kiszabó határozat.
 
7.6       A 7.5 pontban felsorolt iratokat (személyi anyagként) minden esetben együttesen kell tárolni.
 
7.7       A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a közalkalmazotti alapnyilvántartással együtt össze kell állítani a közalkalmazott személyi anyagát. Törvény eltérő rendelkezésének hiányában a személyi anyagban a személyi iratokon kívül más irat nem tárolható.
 
7.8       A személyi anyagnak egy betekintési lapot is kell tartalmaznia, amelyen jelölni kell a személyi anyagba történő betekintés tényét, jogosultjának személyét, jogszabályi alapját és időpontját, a megismerni kívánt adatok körét, a betekintő aláírását. A betekintési lapot a személyi anyag részeként kell kezelni.
 
7.9.      A közalkalmazott személyi anyagába, egyéb személyi irataiba, illetve az alapnyilvántartásba a Kjt 83 / D §-ában felsorolt személyek a „Betekintési lap” kitöltését követően jogosultak betekinteni, kivéve a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 42. §-ában foglalt eseteket.
 
7.10     A személyi anyagot – kivéve azt, amelyet áthelyezés esetén átadtak – a közalkalmazotti jogviszony megszűnésétől számított ötven évig kell megőrizni.
 
2. rész
 
A gyermekek adatainak kezelése és továbbítása
 
1.         Felelősség a gyerekek adatainak kezeléséért
 
1.1       Az óvoda vezetője felelős a gyermekek adatainak nyilvántartásával, kezelésével kapcsolatos jogszabályi rendelkezések és a Szabályzat előírásainak megtartásáért, valamint az adatkezelés ellenőrzéséért.
 
1.2       Az óvodavezető helyettese, az óvodatitkár munkakörével összefüggő adatkezelésért tartozik felelősséggel.
 
2.         A gyermekek nyilvántartható és kezelhető adatai
 
2.1       A gyermekek személyes adatai a közoktatásról szóló törvényben meghatározott nyilvántartások vezetése céljából, pedagógiai célból, pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs feladatok ellátása, gyermekvédelmi célból, egészségügyi célból a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelhetők.
 
2.2       A közoktatásról szóló törvény 2. számú melléklete alapján nyilvántartott adatok:
a)         a gyermek neve, születési helye és ideje, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, nem magyar állampolgárság esetén a Magyar Köztársaság területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma;
b)         a szülő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma;
c)         a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok;
d)         a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok;
e)         a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermek rendellenességére vonatkozó adatok;
f)         a gyermekbalesetre vonatkozó adatok;
g)         a többi adat a szülő írásbeli hozzájárulásával, valamint
h)         jogszabályban biztosított kedvezményekre való jogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges azon adatok, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága.
 
3.         Az adatok továbbítása
 
3.1       Az adattovábbításra az óvodavezető jogosult.
A gyermek adatai a közoktatásról szóló törvényben meghatározott célból továbbíthatók az óvodából:
a)         fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat,
b)         sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési zavarra, magatartási rendellenességre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, illetve onnan vissza,
c)         az óvodai fejlődéssel, iskolába lépéshez szükséges fejlettséggel kapcsolatos adatok a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának,
d)         a gyermek óvodai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett óvodához,
e)         az egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a gyermek egészségügyi állapotának megállapítása céljából,
f)         a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermekvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek veszélyetetettségének feltárása, megszüntetése céljából.
 
3.2       Nem szükséges az adattal kapcsolatosan rendelkezésre jogosult beleegyezése az adattovábbításhoz, ha az óvoda vezetője a gyermekek védelméről szóló törvény rendelkezése alapján azért fordul a gyermekjóléti szolgálathoz, mert megítélése szerint a gyermek – más vagy saját magatartása miatt – súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került.
 
 
 
 
 
4.         Az adatkezelés intézményi rendje
 
4.1       Az óvodában adatkezelést végző vezető, óvodapedagógus az adatfelvételkor tájékoztatja a szülőt arról, hogy az adatszolgáltatás kötelező-e vagy önkéntes. A kötelező adatszolgáltatás esetében közölni kell az alapjául szolgáló jogszabályt.
            Az önkéntes adatszolgáltatásnál fel kell hívni a szülő figyelmét arra, hogy az adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező, amelyet az iraton a szülő aláírásával együtt fel kell tüntetni. A szülőt külön kell tájékoztatni arról, ha különleges adatról van szó, amelynek kezeléshez a személyes adatok védelméről szóló törvény az érintett írásos hozzájárulását írja elő. Az önkéntes adatszolgáltatási körbe tartozó adatok gyűjtéséről az óvodavezető határoz.
 
4.2       A felvételi előjegyzési naplóba az adatokat a jelentkezéskor a szülőtől az óvodavezető veszi fel. A közoktatási törvény 2. számú melléklete alapján a nyilvántartható adatok körébe nem tartozó önkéntes adatszolgáltatáshoz a szülő írásbeli nyilatkozatát kell kérni. A felvételi előjegyzési napló biztonságos őrzéséről az óvodavezető gondoskodik.
 
4.3       Az óvodába felvett gyermekek nyilvántartására szolgáló felvételi és mulasztási napló gyermekcsoportonként óvodapedagógusok vezetik.
 
4.4       Az óvodai foglalkozásról az óvodapedagógus csoportnaplót vezet.
 
4.5       A felvételi és mulasztási, valamint a csoportnapló, a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok, a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermek rendellenességére vonatkozó adatok, a gyermekvédelem körébe tartozó adatok biztonságos kezeléséről és őrzéséről a csoportot vezető óvodapedagógus gondoskodik; az iratokat az e célra rendelkezésre álló iratszekrényben zárja el.
 
4.6       A gyermekbalesetre vonatkozó adatok kezelésében közreműködik a munka- és balesetvédelmi feladatokkal megbízott közalkalmazott.
 
4.7       A jogszabályban biztosított kedvezményekre való jogosultság megállapításához szükséges adatok kezelésében közreműködik az óvodatitkár.
 
4.8       Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt. Az irattári őrzési idő naplók esetében, valamint pedagógiai szakszolgálati iratok és a gyermek ellátása, juttatásai, térítési díjak esetében 5 év, a gyermekvédelmi ügyekben 3 év a 11 / 1994. (VI.8.) MKM-rendelet melléklete szerint.
4.9       A gyermekek személyes adatai kezelésének kötöttsége következtében gondoskodni kell arról, hogy az adatkezelés céljának megszűnésekor a gyermekről tárolt személyes adatok törlésre vagy megsemmisítésre kerüljenek.
 
4.10     A gyermekre vonatkozó minden adat továbbítása az óvodavezető aláírásával történhet. Akadályoztatása esetén a helyettesítési rend szerint kell eljárni.
 
5.         Titoktartási kötelezettség
 
5.1       Az óvodavezetőt, az óvodavezető-helyettest, az óvodapedagógust, továbbá azt, aki esetenként közreműködik a gyermek felügyeletének ellátásában, hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel és családjával kapcsolatos minden olyan tényre, adatra, információra vonatkozóan, amelyről a gyermekkel, szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást.
 
5.2       A gyermek szülőjével közölhető minden gyermekével összefüggő adat, kivéve ha az adat közlése súlyosan sértené vagy veszélyeztetné a gyermek érdekét.
 
5.3       Az adat közlése akkor sérti vagy veszélyezteti súlyosan a gyermek érdekét, ha olyan körülményre (magatartásra, mulasztásra, állapotra) vonatkozik, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza, és amelynek bekövetkezése szülői magatartásra, közrehatásra vezethető vissza.
 
5.4       A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület tagjainak egymás közti, a gyermek fejlődésével összefüggő megbeszélésre.
            A titoktartási kötelezettség kiterjed mindazokra, akik részt vettek a nevelőtestületi értekezleten.
 
5.5       A titoktartási kötelezettség alól a szülő írásban felmentést adhat. A felmentés megadását az óvodavezető kezdeményezheti írásban. A kezdeményezésre az óvodavezető részére javaslatot tehet az óvodapedagógus.
 
5.6       A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a gyermek adatainak a közoktatásról szóló törvény 2. számú mellékletében meghatározott nyilvántartására és továbbítására.
            Az adatok nyilvántartását és továbbítását végzők és abban közreműködők azonban betartják az adatkezelésre vonatkozó előírásokat.
 
5.7       A közoktatásról szóló törvényben meghatározottakon túlmenően a gyermekkel kapcsolatban adatok nem közölhetők.Pilisborosjenő, 2015. március 12.
                                                                                 Metzlerné Kutvölgyi Eszter
                                                                                        óvodavezető

 
 1. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE
 
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 145/A § (5) bekezdésének megfelelően a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét az alábbiakban szabályozom.
 
1.         Szabálytalanság fogalma
 
A szabálytalanság valamely létező szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, szabályzat, előírás stb.) való eltérést jelent. A szabálytalanság az államháztartás működési rendjében, az óvodai gazdálkodás bármely gazdasági eseményében, az egyes műveletekben előfordulhat.
 
            A szabálytalanságok fogalomköre széles, a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok, illetve a fegyelmi-, büntető-, szabálysértési-, illetve kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmények egyaránt beletartoznak.
 
            Szabálytalanság lehet:
 • szándékosan okozott
(félrevezetés, csalás, sikkasztás, megvesztegetés, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés, stb.),
 • nem szándékosan okozott
(figyelmetlenség, hanyag magatartás, helytelenül vezetett nyilvántartás, stb.).
 
            A szabályozottság biztosítása, a szabálytalanságok megakadályozása elsődlegesen az óvodavezető felelőssége. Az óvoda munkavállalóinak konkrét feladatát, hatáskörét, felelősségét, beszámoltathatóságát a munkaköri leírások szabályozzák. A munkavállalók közszolgálati jogviszonyukból származó kötelezettségeiket a jogszabályoknak megfelelően kell teljesíteniük.
 

2.         Szabálytalanság észlelése (útvonala)
 
A szabálytalanságokat a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés ((FEUVE) rendszerében mind a munkavállaló, mind a munkáltató észlelheti. A szabálytalanság észlelésekor teendő intézkedések:
 
a.) a munkavállaló észlel szabálytalanságot
A munkavállaló
            - köteles értesíteni az óvodavezetőt,
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 145/A § (5) bekezdésének megfelelően a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét az alábbiakban szabályozom.
 
3.         Szabálytalanság fogalma
 
A szabálytalanság valamely létező szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, szabályzat, előírás stb.) való eltérést jelent. A szabálytalanság az államháztartás működési rendjében, az óvodai gazdálkodás bármely gazdasági eseményében, az egyes műveletekben előfordulhat.
 
            A szabálytalanságok fogalomköre széles, a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok, illetve a fegyelmi-, büntető-, szabálysértési-, illetve kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmények egyaránt beletartoznak.
 
            Szabálytalanság lehet:
 • szándékosan okozott
(félrevezetés, csalás, sikkasztás, megvesztegetés, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés, stb.),
 • nem szándékosan okozott
(figyelmetlenség, hanyag magatartás, helytelenül vezetett nyilvántartás, stb.).
 
            A szabályozottság biztosítása, a szabálytalanságok megakadályozása elsődlegesen az óvodavezető felelőssége. Az óvoda munkavállalóinak konkrét feladatát, hatáskörét, felelősségét, beszámoltathatóságát a munkaköri leírások szabályozzák. A munkavállalók közszolgálati jogviszonyukból származó kötelezettségeiket a jogszabályoknak megfelelően kell teljesíteniük.
4.         Szabálytalanság észlelése (útvonala)
 
A szabálytalanságokat a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés ((FEUVE) rendszerében mind a munkavállaló, mind a munkáltató észlelheti. A szabálytalanság észlelésekor teendő intézkedések:
 
a.) a munkavállaló észlel szabálytalanságot
A munkavállaló
 • köteles értesíteni az óvodavezetőt,
 • ha az óvodavezető érintett az adott ügyben, a munkavállaló az alapító önkormányzatot értesíti.
            Az óvodavezető kötelessége gondoskodni a megfelelő intézkedések meghozataláról, illetve indokolt esetben a szükséges eljárások megindításáról.
 
            b.) az óvodavezető észleli a szabálytalanságot
            Az óvodavezető a feladat, hatáskör és felelősségi rendnek megfelelően hoz intézkedéseket a szabálytalanság korrigálásra, megszüntetésére.
 
            c.) belső ellenőr észleli a szabálytalanságot
            A gazdálkodási rendet sértő, a személyi és anyagi felelősség megállapítása alapjául szolgáló mulasztások, szabálytalanságok, károkozások és egyéb jogsértő cselekmények gyanúja esetén a belső ellenőr köteles ellenőrzési jegyzőkönyvet felvenni. A megállapítások alapján az óvodavezetőnek intézkedési tervet kell kidolgoznia.
 
            d.) külső ellenőrzési szerv észleli a szabálytalanságot
            A külső ellenőrzési szerv szabálytalanságra vonatkozó megállapításai az ellenőrzési jelentés tartalmazza. A büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén az ellenőrző szervezet működését szabályozó törvény, rendelet alapján jár el (ÁSZ, stb.). A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások alapján az óvodavezetőnek intézkedési tervet kell kidolgoznia.
 
5.         Intézkedések, eljárások meghatározása
 
Az óvodavezető felelős a szükséges intézkedések végrehajtásáért.
 
 • az óvodavezető vizsgálatot rendelhet le a tényállás tisztázására (például fegyelmi ügyekben). A vizsgálatban való részvételre munkatársakat, indokolt esetben külső szakértőt is felkérhet a munkajogi szabályok tiszteletben tartásával. A vizsgálat eredménye lehet további vizsgálat elrendelése is. Erre többnyire akkor kerül sor, ha a szabálytalanság megállapításait követően a felelősség eldöntéséhez vagy hasonló esetek megelőzése érdekében szükséges intézkedések meghatározásához nem elég a rendelkezésre álló információ,
 
 • bizonyos esetekben (például büntető- vagy szabálysértési ügyekben)a szükséges intézkedések meghozatala az arra illetékes szervek értesítését is jelenti annak érdekében, hogy megalapozottság esetén az illetékes szerv a megfelelő eljárásokat megindíthassa.
 
6.         Intézkedések, eljárások nyomon követése
 
Az óvodavezető feladata a szabálytalansággal kapcsolatos eljárás nyomon követése során:
 • nyomon követi az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntések, illetve a megindított eljárások helyzetét;
 • figyelemmel kíséri az általa és a vizsgálatok során készített javaslatok végrehajtását;
 • a feltárt szabálytalanság típusa alapján a további „szabálytalanság-lehetőségeket” beazonosítja kockázatok meghatározása), információt szolgáltat a belső ellenőrzés számára, elősegítve annak folyamatba lévő ellenőrzéseit, az ellenőrzési környezetre és a vezetési folyamatokat érintő eseményekre való nagyobb rálátást.
 
7.         A szabálytalanságok (intézkedések) nyilvántartása
 
Az óvodavezető feladata a szabálytalansággal kapcsolatos eljárás, intézkedés nyilvántartása, ennek során
 
-           gondoskodik a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratok nyilvántartásának naprakész és pontos vezetéséről,
-           iktatja egy elkülönített, a szabálytalanságokkal kapcsolatos nyilvántartásban a kapcsolódó írásos dokumentumokat.Pilisborosjenő, 2015. március 12.                                                                                  Metzlerné Kutvölgyi Eszter
                                                                                               óvodavezető
 
 1. SZABÁLYTALANSÁGOK NYILVÁNTARTÁSA
(Konkrét események esetén)
 
Sor-szám Dátum Szabálytalanság megnevezése Intézkedés Megjegyzés
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
 

 
 1. Irattári terv
 
Óvodák irattári terve
Irattári tételszám Ügykör megnevezése Őrzési idő(év)
  Vezetési, igazgatási és személyi ügyek  
1. Intézménylétesítés, -átszervezés, -fejlesztés nem selejtezhető
2. Iktatókönvvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek nem selejtezhető
3. Személyzeti, bér- és munkaügy 50
4. Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem 10
5. Fenntartói irányítás 10
6. Szakmai ellenőrzés 10
7. Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek 10
8. Belső szabályzatok 10
9. Polgári védelem 10
10. Munkatervek, jelentések, statisztikák 5
11. Panaszügyek 5
  Nevelési-oktatási ügyek  
12. Nevelési-oktatási kísérletek, újítások 10
13. Törzslapok, póttörzslapok, beírási naplók nem selejtezhető
14. Felvétel, átvétel 20
15. Tanulói fegyelmi és kártérítési ügyek 5
16. Naplók 5
17. Diákönkormányzat szervezése, működése 5
18. Pedagógiai szakszolgálat 5
19. Szülői munkaközösség, iskolaszék szervezése. Működése 5
20. Szaktanácsadói, szakértői vélemények, javaslatok és ajánlások 5
21. Gyakorlati képzés szervezése 5
22. Vizsgajegyzőkönyvek 5
23. Tantárgyfelosztás 5
24. Gyermek- és ifjúságvédelem 3
25. Tanulók dolgozatai, témazárói, vizsgadolgozatai 1
26. Az érettségi vizsga, szakmai vizsga 1
27. Közösségi szolgálat teljesítéséről szóló dokumentum 5
  Gazdasági ügyek  
28. Ingatlan-nyilvántartás, -kezelés, -fenntartás, határidő nélküli épülettervrajzok, helyszínrajzok, használatbavételi engedélyek határidő nélküli
29. Társadalombiztosítás 50
30. Leltár, állóeszköz-nyilvántartás, vagyonnyilvántartás, selejtezés 10
31. Éves költségvetés, költségvetési beszámolók, könyvelési bizonylatok 5
32. A tanműhely üzemeltetése 5
33. A gyermekek, tanulók ellátása, juttatásai, térítési díjak 5
34. Szakértői bizottság szakértői véleménye 20
 

Az óvoda nevelőtestülete a Szervezeti és Működési Szabályzatot
2015. augusztus 27-én tartott határozatképes ülésén 11 igen szavazattal
100%-os támogatottsággal fogadta el.
Ezt a tényt a nevelőtestület képviselői az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják.…………………………….                                                ………………………….
     nevelőtestület képviselője                                                nevelőtestület képviselője
 
Pilisborosjenő, 2015. augusztus 27.
 
                                                                                  óvodavezetőEgyetértési jogot gyakorolt: A Szülői Szervezet vezetője: Buzás Ildikó
 
Pilisborosjenő, 2015. augusztus 28.                                                                   …………………………………
                                                                                SzMK elnökA Német Nemzetiségi Önkormányzat véleményezési jogával élt.
 
Pilisborosjenő, 2015. ……………………..                                                                 …………………………………..
                                                                                         elnök
 
Az elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat felterjesztésének napja a fenntartó felé:Pilisborosjenő, 2015. szeptember 14.                       
                                                                                                          óvodavezetőA Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatával a fenntartó önkormányzat egyetért.

Kelt:                                                                            ……………………………………….                                                                                                                                                                                                                                                                      fenntartó aláírása